Daglig produseres det nok laks til å dekke tre millioner måltider hver eneste dag.

– Med en kyst som er som skapt for å dyrke havet, blandet med trøndersk pågangsmot, utholdenhet, samarbeidsånd og innovasjonsevne, så er regionen i dag i verdenstoppen når det gjelder produksjon av laks, forteller Knut A. Hjelt, regionsjef for Midt-Norge i Sjømat Norge

Hoveddelen av laksen som produseres i Norge blir eksportert og solgt til andre land. I 2017 eksporterte Norge 736 000 tonn laks til EU til en verdi av 45,7 milliarder kroner. Eksporten til EU sto for 73 prosent av totaleksporten.

– Vi har en høy produksjon og hver dag produseres det nok laks til å dekke omtrent tre millioner måltider, bare her i regionen. Samtidig vet vi at vi har potensial til å produsere mer enn det dobbelte, noe som krever at produksjonen tilpasses miljøet på en best mulig måte.

Kontroll på problemene

Med bakgrunn i lusesituasjonen for en tid tilbake har havbruksnæringen lagt ned et betydelig arbeid i effektive bekjempelsesstrategier. Lakselus er en naturlig forekommende parasitt og er den største utfordringen oppdrettsnæringen står overfor. Den forekommer i nesten alle sjøanlegg med laks eller regnbueørret i hele landet. Antallet lus avhenger av flere faktorer, blant annet temperatur, smittepress og kontrolltiltak.

– Det er investert betydelige beløp i forebyggende tiltak og avlusningsmetoder uten bruk av legemidler, noe som har medført at vi i regionen har hatt kontroll på lusesituasjonen det siste året, forteller Hjelt og poengterer at antall lakselus aldri har vært lavere.

Tett samarbeid om utvikling

Sjømat Norge jobber for at havbruksnæringen og leverandørbedriftene skal kunne utvikle seg i årene fremover, og dermed skape enda flere arbeidsplasser og større produksjonskapasitet.

– Det er ikke uten grunn at de to første utviklingskonsesjonene som blir satt i drift, nettopp settes i drift i Trøndelag. Vi har et tett samarbeid med forvaltning, politikere og de ulike næringene. Dette er avgjørende for videre utvikling.

– Havbruk er ikke bare bedrifter med merder i sjø og produksjon av laks. Teknologi- og servicenæringen er like viktig, derfor er det avgjørende at vi tenker langsiktig og sikrer at vi har god kompetanse og utvikling i alle ledd.

I dag har Sjømat Norge et samarbeid med flere skoler og kompetansesentre i regionen, deriblant NTNU og Sintef Ocean. Hjelt avslutter med å poengtere at utdanningsinstitusjonene og teknologimiljøene i regionen er i verdensklasse når det gjelder kunnskapsutvikling og forskning – vi er godt skodd for «det blå skiftet».