– Primærnæringen har alltid spilt en viktig rolle i utviklingen av lokalsamfunnene i nord. Det er en næring med mange selvstendige utøvere, som har behov for forutsigbarhet og et sikkerhetsnett for å tørre å satse og for å lykkes, sier Store.

Han mener kommunene gjennom målrettet bruk av økonomiske og politiske verktøy kan være med på å skape trygge rammer for næringen.

– Vi ser at satsingen på fiskerinæringen gir positive økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet og virker inspirerende på øvrig næringssatsing, sier han.

God rekruttering

I Nesseby gikk kommunen inn med fem millioner kroner til nytt fiskemottak.

– Mottaket her drev på dispensasjon fra Mattilsynet og hadde ikke sløyelinje. Etter å ha luftet interessen for å investere i mottak, så vi at eksisterende fiskekjøpere ikke ville ta risikoen med å bygge et godt og moderne anlegg, sier han.

Heldigvis hadde kommunen solid økonomi, og det var politisk vilje til å stille kapital og forplikte seg.

– Siden vi nå har et topp moderne mottak med sløyelinje og hodekappemaskin, slipper fiskerne å sløye fisken sin selv. Dette frigjør tid og krefter, de kan bruke mer tid på bruk og gangtid, og avkastningen per sjøvær øker, sier han.

Han forteller at investeringene har ført til at flere har kjøpt nyere, moderne båter. Rekrutteringen er også god, og snittalderen blant fiskerne er på vei ned.

Lytt til fiskerne

– Det beste tipset jeg kan gi andre kommuner er å høre hva fiskerne sier. Vår satsing på fiskeriene er ikke gjort ut fra et konkurranseståsted, og det er kanskje ikke en like god idé å lage nytt mottak dersom nabobygda har gode fasiliteter og kapasitet, sier han.

Investeringene i Nesseby ble gjort fordi fiskerinæringen trengte nytt anlegg, og for båtene i kommunen fantes det ingen gode alternativer for levering i overkommelig avstand til hjemmehavna.

– Det var også avgjørende at det var en fiskekjøper klar til å leie og drifte anlegget. Vi anbefaler alle småkommuner om å lytte til aktøren i næringen og se på det langsiktige potensialet for sin kommune ut fra sine respektive utgangspunkt, sier Store.