Av Styringsgruppen Indeks Nordland

Indeks Nordlands budskap for 2017 er: Sats på Nordland, invester i Nordland. Det gjelder både for bedrifter i fylket, ansvarlige strateger, eiere av internasjonale bedrifter, selskaper med ambisjoner om grønnere produksjon og selskaper som ønsker god økonomi i sine investeringer.

Nordland er stort, og krever en velfungerende offentlig sektor som vil måtte effektiviseres og sysselsette færre, når statens inntekter faller. Overføringene til fylke og kommuner vil bli mindre. Befolkningen blir eldre. Det utfordrer velferdsstaten. Dagens unge må i langt større grad sikre sin egen pensjon og starte med dette i ung alder.

Kan vi i Nordland gjøre noe med dette? Ja, veldig mye.

Trenger flere arbeidsplasser

Over tid har arbeidsledigheten i Nordland vært ­betydelig lavere enn Norge som helhet. Men vi  trenger å skape flere arbeidsplasser. Derfor trenger vi en offensiv næringspolitikk som kan fremme vekst i sektorer der Nordland har fortrinn. Det er uheldig at beslutningsmakten for næringsutvikling stadig flyttes fra distriktene og inn til Oslo, og at fokuset på grønn industri i Nordland mangler.

Det bør satses aktivt mot vekst i både de mellomstore bedriftene og de små bedriftene for å skape vekst i sysselsettingen.

Mange muligheter i Nordland

Vi har mye uforløst potensial i vårt fylke, naturgitte fordeler: Oppdrett av laks og nye arter, tradisjonell industri og fiskeri, olje- og gassutvinning, leverandørindustrien, bygg og anlegg, reiseliv, mineraler, IT og øvrige kompetanse­næringer. Utfordringene er at den tradisjonelle industrien produserer for fullt og har nådd, eller er svært nær, kapasitetsgrensen. Det samme er tilfellet i havbruksnæringen. Næringen vokser i omsetning som følge av rekordhøy lakse­pris, men produksjonsvolumet er fallende som følge av stadige sykdoms­utbrudd. Før man får kontroll på dette vil ikke havbruksnæringen vokse.

Flere av Norges utfordringer kan løses gjennom å få mer virksomhet flyttet til ­Nordland.

I 2015 ble det produsert mer energi enn vi brukte i Nordland. Gapet mellom energiproduksjonen og forbruket kan skape ny lønnsom og langsiktig industri, og ikke minst trygge arbeidsplasser. Vi ønsker internasjonal oppmerksomhet, da trenger vi attraktive rammevilkår og investeringsincentiver fra regjeringen.

Offentlige anbud

Hvordan det ­etablerte næringslivet i Nordland skal kunne vokse videre når man blir ­ekskludert fra offentlige anbuds­konkurranser fordi man vurderes som for små? For små til å levere, når man har erfaring gjennom 30 år med helsevesenet som kunde, og enestående kompetanse på området, slik tilfellet var for DIPS? Og hvordan skal Nordlands bygg- og anleggsentreprenører klare å vinne anbudskonkurranser i eget fylke og nasjonalt mot internasjonale ­aktører med helt andre rammebetingelser? Hvordan skal de som produserer verdens reneste stål- og aluminiumsprodukter på Helgeland, kunne konkurrere mot «skitne produkter» fra Kina og Europa, med helt andre forurensningskrav, lønns- og arbeidsvilkår? Vi trenger bedre rammebetingelser hvor norske og utenlandske bedrifter kan konkurrere på like vilkår i Norge, og det offentlige – den største innkjøperen i Norge, må stille samme krav til seg selv ved innkjøp, som de stiller til norske utbyggere, bedrifter og industriaktører.

Rekruttering og integrering

Vi anser Nordland som et attraktivt fylke å jobbe og bosette seg i. Men uten innvandring ville Nordland hatt negativ befolkningsvekst de siste ti årene. Da snakker vi både arbeidsinnvandring og flyktninger. Her har vi store muligheter for å gjøre en enda bedre jobb, både med tanke på rekruttering og integrering.

Alt ligger til rette for at Nordland kan bli enda viktigere i et globalt perspektiv. La oss være drivkraften i det grønne skiftet, vi stiller oss til rådighet for Norge og verden.

FAKTA

Nordland er viktig for verden. 

  • Verdens produksjon av laks var i 2015 på 2,2 millioner tonn. I Nordland ble det produsert 240 000 tonn samme året. Det vil si at 11 prosent av verdens produksjon av laks kom fra Nordland.
  • Ta hvilket som helst glanset papir i Nord-Europa og du vet med 75 prosent sannsynlighet at det inneholder kalk fra Velfjord (Brønnøy Kalk). 
  • 40 prosent av alle øl- og brusbokser på markedet i Europa har lokk som er valset ut av metall fremstilt i Mosjøen. 
  • Nordland står for 10,1 prosent av vannkraftproduksjonen i Norge.
  • Nordland står for 35 prosent av solgt tonnasje av industrimineraler og malm i Norge.
  • Over 26 prosent av fiskefartøyene i Norge er registrert i Nordland.