- Kompetanseklynge Laks ble egentlig dannet på bakgrunn av et initiativ fra Alta kommune. I Alta har vi en rekke aktører som både har interesser knyttet til laks og mye kunnskap. Ofte blir kommunen en senterpart i laksespørsmål. På den ene siden har de oppdrettsselskapene, på den andre har de interessene som knytter seg til villfisken i Altaelva, sier Per Arne Emaus som er styreleder i Kompetanseklynge Laks SA.

Det er brytninger mellom oppdrettsnæringen og interessene i Altaelva.

- I Altaelva er de redd for at oppdrettsnæringens virksomhet kan gi negative innvirkninger på laksestammen i elva. På den andre siden har vi de tre store oppdrettsaktørene, Grieg Seafood Finnmark, Cermaq og Norway Royal Salmon som er knyttet til fjordsystemet. De har sine egne interesser, men er også viktige for kommunen både på grunn av skatteinntekter og som arbeidsgivere.

Beslutninger tuftet på kunnskap

Alta kommune ønsket å tufte sine beslutninger på best mulig kunnskap, derfor inviterte de alle aktørene som de mente hadde kompetanse på dette området til et to dager langt dialogmøte i 2015.

Hensikten var å finne ut om det fantes et grunnlag for å danne en slags kunnskapsklynge der både partene som representerte villfisknæringen, inkludert andre sjøbaserte næringer, og oppdrettsnæringen, samt ulike forskningsmiljøer kunne arbeide sammen og dele kunnskap. I Alta er det mange aktører som har kunnskap om laks, så kommunen samlet både oppdrettsselskapene, grunneierlaget Alta Lakseinteressentskap (ALI) som representerer de som forpakter Altaelva, Norges arktiske universitet, Nofima, Norut, Akvaplan NIVA, og andre aktuelle partnere.

- Det var viktig at forskningsmiljøene var representert, for å basere beslutninger på forskning gir kunnskapen bedre habilitet. Det var også viktig at partene traff hverandre og at de ble litt kjent med hverandre, siden det gjerne gir en bedre dynamikk, sier Emaus.

Litt senere det samme året inngikk en rekke av aktørene en partnerskapsavtale og stiftet en referansegruppe som startet arbeidet med hvilke spor de skulle følge når det gjaldt jobben videre.

- Konkrete prosjekter og handlingsplaner for det kommende arbeidet ble foreslått og dermed var vi egentlig i gang med det samarbeidet som ble ytterligere formalisert i 2016 og som nå har blitt til selskapet Kompetanseklynge Laks SA.

Løsningsorientert samarbeid

Finansieringen for 2016 og 2017 ble også ordnet, og med den på plass begynte det virkelige arbeidet.

- Det betyr også at de tingene vi har besluttet å gjøre i handlingsplanen for i år er finansiert, og det som preger samarbeidet i dag er at vi har en gruppe som er veldig løsningsorientert. Dessverre valgte grunneierlaget ALI og ikke bli med videre. De har foreløpig inntatt en litt avventende posisjon, men allikevel er villfiskinteressene godt ivaretatt siden vi har med sjølaksfiskerne og FeFo som er elveforvaltere i Finnmark, og naturligvis representanter fra forskningsmiljøene. I dagens samfunn er informasjonsmengden stor og ofte populistisk. Med det samarbeidet vi har i Kompetanseklynge Laks håper vi å unngå dårlige beslutninger, men heller legge godt til rette slik at viktige beslutninger blir tuftet på riktig og forskningsbasert kunnskap som er verifisert, og ikke minst omforent av mange aktører, sier Emaus.