I Norge er det flere enn 200 tunneler som skal utbedres for å bedre sikkerheten. Prosjektet omfattet opprinnelig riksveitunneler lengre enn 500 meter, men nå får enkelte kortere tunneler også en viss oppgradering, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen. Tiltakene i de ulike tunnelene vil variere, men det kan dreie seg om nye nødlys, flere og nyere nødtelefoner og mer brannslukkeutstyr. Dette skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann. I tillegg vil det bli nytt lys i en del av de gamle tunnelene.

- Formålet er å bedre sikkerheten og at de norske tunnelene skal holde Europeisk sikkerhetsstandard, forteller produksjonssjef Rune Lillestø i Scanmatic Elektro.

Prosjekterende og utførende

Basert på en tiltaksplan som er utarbeidet av Veidirektoratet, prosjekterer Scanmatic Elektro det som skal gjøres av utbedringer. De foreslår også avbøtende tiltak hvis det er nødvendig.

- Vi bruker Norconsult som er konsulent for oss og Implenia som er vår underentreprenør for anleggsarbeidene. Elektroarbeidene står vi for selv, men siden vi er totalentreprenør så har vi også ansvaret for en rekke andre ting som overordnet trafikkavvikling, HMS og byggeledelse.

Fikk flere kontrakter

Det ligger en bevisst satsning bak kontraktene som Scanmatic Elektro har vunnet. Denne satsningen har gitt resultater:

- Da vegvesenet startet den store utrullingen av disse prosjektene har vi satset målrettet for å skaffe oss en del av disse kontraktene, og det har ført frem, forklarer Lillestø.

I 2015 fikk Scanmatic Elektro tilslaget på utbedring av tolv tunneler, og i 2016 fikk de tilslaget om utbedringen av ytterligere seks. Utbedringen av de tolv første tunnelene skal være ferdig innen utgangen av dette året. De seks neste holder de på med prosjekteringen av, og planlagt anleggsstart er i slutten av mai.

- Vårt inntrykk er at Statens vegvesen Region nord har en veldig god plan for dette arbeidet. Mens mange andre fylker har måttet søke om å utvide fristen som er satt for disse arbeidene, ser det ut til at Region nord klarer det innen fristen i 2019.

Bidrar til verdiskaping i regionen

At tunnelprosjektene skaper ringvirkninger lokalt i Nordland hersker det ingen tvil om:

- Implenia henter fagpersonell fra flere lokasjoner, men har også knyttet til seg mange lokale underentreprenører. Vi har i perioder hatt en bemanning på 140 mann, så det har vært en god utnyttelse av lokale krefter i disse prosjektene, sier Lillestø.

Dynamitt og trafikk

Lillestø forteller at det er svært varierende standard på tunnelene de utbedrer, og at de har enkelte helt spesielle utfordringer. Den ene er gammel dynamitt som ligger i fjellet som blindgjengere.

- Her har vi både brukt bombehunder for å finne frem til sprengstoffet, og pansrede maskiner for å fjerne på en trygg måte. En annen utfordring er trafikken, for det er kun de aller færreste tunnelene som kan stenges mens vi jobber, det betyr blant annet at vi styrer trafikkavviklingen ved å benytte kolonnekjøring. HMS er avgjørende viktig når vi jobber med det vi gjør, og det har gått veldig bra i alle prosjektene. Nå har vi brukt rundt 220 000 arbeidstimer og vi har enda ikke opplevd å ha skader som har medført fravær, og det er vi glade for, sier Lillestø avslutningsvis.