Det vil nok vedvare. Men like interessant er det, at det nå også er stor optimisme og mange spennende innovasjoner på gang i flere næringer. Spørsmålet er hvordan vi evner å realisere disse mulighetene til beste for landsdelen.

Framveksten av olje- og gassindustri har i flere år vært lokomotiv for ny næringsutvikling i landsdelen. Det har vært spesielt viktig for regioner med base-funksjoner for oljeindustrien. I dag ser vi at olje-industrien er inne i et konjunkturskifte som med-fører at aktivitetsnivået og investeringstakten reduseres.

I dette perspektivet er det interessant å se hvordan ny optimisme og satsning på nye innovasjonstiltak i andre næringer tar over og opprettholder vekst-kraften i nord.  Over tid vil det bidra til at Nord-Norge blir mer robust med et mer variert og et mer kompetent næringsliv. Fortsatt vil naturressurser i nord være en viktig og avgjørende drivkraft. Det fordrer at krav om bærekraftig ressursuttak blir ivaretatt, både av hensyn til naturmiljøet og berørte samfunn og næringsinteresser.

Et eksempel er oppdrettsnæringen, der det har vært en vedvarende vekst over flere år. Næringen har riktignok flere miljøutfordringer, men der det skjer mange innovasjonstiltak bl.a. mht. grønt oppdrett med stor satsning på ny kunnskaps-utvikling både blant oppdrettsselskapene og tilknyttede leverandører. Like interessant er det å følge utviklingen i nordnorsk hvitfiskindustri.

Som rådgivningsselskap arbeider vi nært innpå flere spennende innovasjonstiltak, bl.a. FoU- forsøk med bruk av teiner for levende fangst av reker, kompetansetiltak for å styrke verdikjeden for levende fangst og lagring av torsk samt vektstiltak for fjorårets gasellevinner i Finnmark, Sædis AS i Gamvik. Men veksten skjer også utenfor marin sektor. Vinter- og nordlysturisme og fisketurisme er interessante eksempler fra reiselivsbransjen.  Andre sektorer er bl.a. kunnskapsindustri innenfor IKT bransjen, energisektoren m.fl. Er det så noen kjennetrekk i dette som vi kan lære av?

Faktum er at majoriteten av nordnorsk næringsliv består av mange små/mikro bedrifter. I alle næringer skjer det en økt profesjonalisering med økte formalkrav til leverandørene. Oljeindustrien har hatt en førende rolle, men dette mønsteret vil i økende grad gjelde i alle bransjer, der fremtidige leveranser bindes opp i ulike former for innkjøps- og ramme avtaler. For å kunne møte de konkurransekrav som dette medfører, så er samarbeid nøkkelen.

Nordnorsk næringsliv må i langt større grad enn tidligere posisjonere seg overfor større kunder gjennom forpliktende innbyrdes samarbeid med andre bedrifter. Det handler om å tilby større kapasitet, økt leveringsevne, økt kompetanse i bredde og dybde, samt økt profesjonalitet i salg av oppdrag og dokumentasjon på utførte leveranser.  Hvis nordnorske bedrifter tar tak i disse utfordringene er det stor grunn til å se på framtiden med stor positivisme.