Rv94 er på seks mil og går fra E6 på Skaidi til Hammerfest by. Veien er en del av

transportaksen Alta-Hammerfest, som trekkes fram som ett av seks vekstområder i Nord-

Norge i transportetatenes Nordområdemelding. Veien er viktig både for næringsliv og

syketransport i Finnmark.

Bedre trafikksikkerhet

Rv94 går gjennom svært variert natur, fra skogområdene på Skaidi til karrige kystområder

mot Hammerfest. - Riksveien skal bli bedre og mer trafikksikker ved å få 8,5 meters

veibredde, svinger som er rettet ut, færre avkjøringer enn før, nye gang- og sykkelveier og

utbedret sikring i rasfarlige områder, sier seksjonsleder Oddbjørg Mikkelsen i Statens

vegvesen.

På strekningene inn mot Hammerfest er det en målsetning å øke åpningstiden i forhold til

tidligere. Dette gjelder spesielt om vinteren, da det tidligere ofte har vært kolonnekjøring

eller stengt. - Det skal bygges høyfjellsprofil på veien, selv om den kun ligger 10-20 meter

over havet. Grøftebredden skal økes, så det ikke legger seg drivsnø som skaper

vanskelige kjøreforhold, sier hun.

Planer ferdige neste år

Veiutbyggingen på parsell 1 Skaidi-Skuggelv er 5,2 km lang, og skal være ferdig høsten

2016. Parsell 4 og 5 fra Kvalsund skole til Kvalsund bru ble ferdig tidligere i år, og parsell 7

Kargenes-Skjåholmen ble det i 2012. - Neste byggetrinn ser ut til å være parsellen

nærmest Hammerfest. For hele rv94 skal det være ferdige reguleringsplaner i løpet av

neste år, sier Mikkelsen.

I Nasjonal transportplan er det satt av 550 millioner kroner til rv94 i perioden 2018-2023,

med unntatt av parsell 1 som skal være ferdig før 2018. - Det er nå klart at de totale

kostnadene vil bli høyere, og vi arbeider med nye anslag. De totale kostnadene bare med

parsellen Skaidi-Skuggelv er beregnet til om lag 300 millioner kroner, sier hun.