Berit Erdal, Kommunikasjonssjef i Statnett. Foto: Statnett

I mai 2012 fikk Statnett konsesjon til å bygge ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Hammerfest. Konsesjonsvedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet, og høsten 2013 ga OED endelig konsesjon på første delstrekningen, fra Ofoten til Balsfjord. Der er Statnett i gang med bygging.

- Strekningen fra Ofoten til Balsfjord er viktig av hensyn til forsyningen til Nord-Norge, det så vi i slutten av januar da store deler av Nord-Norge ble strømløs. Årsaken var flere sammenfallende feil som følge av kraftig vind i området. I dag har vi en 420 kV forsyningslinje opp til Balsfjord i Troms.

Ved feil på denne må ledninger på lavere spenningsnivå, 132 kV, kompensere for den samme overføringskapasiteten. Det er utfordrende, da det overføres store mengder strøm nord/sør igjennom hele året. Med ny kraftlinje på plass får vi to 420 kV forsyningslinjer inn til Nord-Norge, og da blir sannsynligheten for store strømbrudd langt mindre, forklarer Berit Erdal som er kommunikasjonssjef i Statnett.

Da gjenstår økt kapasitet fra Troms og inn til Finnmark, for å bedre forsyningen ytterligere og for å møte nye behov innen produksjon og forbruk. Konsesjon fra Balsfjord til Skaidi er ventet dette året.

Samfunnsmessig betydning

Økt overføringskapasitet er avgjørende for samfunns- og næringsutviklingen.

- Nord-Norge er en landsdel i vekst, og ny kraftforsyning er nødvendig. Veksten er i hovedsak knyttet til ny aktivitet rettet mot Barentshavet. Her er olje- og gassindustrien en driver, men også ny aktivitet som følge av økt bruk av Nord-Østpassasjen som transportrute. I tillegg kan utvinning av mineraler og gruvevirksomhet bli en betydelig næring i landsdelen. Vår oppgave er å tilby en stabil kraftforsyning og samtidig utløse ny industriutvikling og ny fornybar produksjon. Det er ikke slik at industrien reduserer forsyningskapasiteten, men snarere tvert imot slik at når vi øker kapasiteten til industrien så vil alle nyte godt av det, sier Erdal.

Det er gjort en forsterkning i nettet knyttet til flyteren Goliat, i samarbeid med ENI, og dette ser vi stabiliserer og forsterker nettet generelt.

Overføringskapasitet

Finnmark har overskudd av strøm i sommerhalvåret, da eksporterer de kraft sørover. Om vinteren er det motsatt, da er behovet for kraft større og det må dekkes opp sørfra.

- I Finnmark har vi lite vannkraft som kan reguleres i takt med behovet. Flere vindkraftprosjekter er under planlegging, men vind er ikke like stabil som vannkraft. Blåser det for lite eller for mye så stopper produksjonen, og på vinterstid må det da overføres strøm fra sør. Det er derfor overføringskapasiteten blir så viktig. Om sommeren trenger vi god overføringskapasitet for å føre overskuddet sørover, sier hun.

Den manglende overføringskapasiteten gjør at Statnett ikke kan slippe til alle nye vindkraftprosjekter, nettet har rett og slett ikke nok kapasitet. Ny ledning på 150 km fra Ofoten til Balsfjord vil stå ferdig høsten 2017, og forutsatt konsesjon fra Balsfjord innen sommeren kan byggingen her starte tidlig i 2016 – parallelt med første delstrekning. Prosjektet er så stort at det vil ta fire til seks år før kraftforsyningen er på plass inn til Finnmark, totalt 300 km med ny ledning skal bygges.