Av: Monica Mæland, næringsminister (H)

I perioden etter årtusenskiftet har norsk økonomi vært preget av høy økonomisk vekst. Aktiviteten har blitt trukket opp av høy oljepris, lave renter og økt bruk av oljeinntekter. Vi fikk gode priser på varer vi solgte til utlandet, samtidig som varene vi kjøpte ble billigere. Det var god lønnsomhet i næringslivet. Nå er vi på vei mot en ny normal for norsk økonomi. En av grunnene til dette er lavere oljepris og redusert etterspørsel fra petroleumssektoren. Dette krever omstillinger, særlig i næringer som leverer varer og tjenester til sokkelen.

Til tross for lavere oljepriser, vil petroleumssektoren fortsatt være en viktig næring for Norge og Nord-Norge. Statoil,  mener Nord-Norge er en attraktiv region for fremtidens petroleumsindustri, og har valgt å etablere et nytt fremtidsrettet kontorbygg i Harstad.

Selv om en stor del av næringsaktiviteten er knyttet opp mot petroleumssektoren, har regionen også betydelig sysselsetting i industrien. Lavere kronekurs har ført til økt lønnsomhet for eksportrettet prosessindustri. Med bedrifter som Alcoa, Elkem Salten, Fesil Rana, Yara og Norcem bidrar industrien i Nordland med en betydelig andel av verdiskapingen i Nord-Norge.

Men Nord-Norge har så mye mer å by på. Det er en region med unike muligheter. Lofoten har blitt rangert som verdens beste reisemål i flere kåringer. Hurtigruten frakter turistene langs kysten slik at de får oppleve Vesterålen, Skjervøy og Nordkapp i lyset fra midtnattsola. Og nå som Arctic Race har vist frem Nord-Norge i all sin prakt, er det ingen grunn til å tro at ikke enda flere turister vil besøke landsdelen.

Norsk fiskeri- og havbruksnæring hadde i 2014 et svært godt år med rekordhøy eksport. Vi har en lang kyst og råder over rike fiskebestander og marine ressurser. For å utvikle Norge til å bli en ledende sjømatnasjon, må vi satse på kompetanse, forskning og innovasjon.

Bedre kunnskap om klima og miljø er helt vesentlig for vår forvaltning, for vår tilpasning til klimaendringene som kommer og for nærings- og samfunnsutviklingen. Regjeringens bevilgning på 25 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til Framsenteret, bidrar til å styrke kunnskapsoppbyggingen om klima og miljø i nord.

Vi ser at havområdene i nord er i endring. Selv om issmeltingen medfører større muligheter for leting og aktivitet innenfor petroleumsnæringen, åpner den også for økt etterspørsel av maritime tjenester, skipsfart, fiskeri- og havbruk- samt reiselivsaktivitet.

Den aller viktigste ressursen i Nord-Norge, er imidlertid menneskene som bor her. En vellykket verdiskaping i nordområdene er avhengig av levedyktige lokale samfunn langs kysten.

Regjeringen er opptatt av å videreutvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Vi vil føre en offensiv nordområdepolitikk med næringsutvikling, aktivitet og bosetting i nord. Vi må sammen legge til rette for at regionen fortsatt kan utnytte de mulighetene de har på en god måte.