– I 2013 sysselsatte vi rett i overkant av 200 årsverk i Troms og Finnmark. I år sysselsetter vi 330. Denne utviklingen vil fortsette dersom vi får den nødvendige tilgangen til arealer langs kysten og til nye konsesjoner, sier Kurt-Einar Karlsen som er administrerende direktør i Lerøy Aurora.

Selskapet er en del av konsernet Lerøy Seafood Group  og har blant annet anlegg på Skjervøy, Lebesby, Kåfjord og Tranøy.

Store ringvirkninger

– Mange av de stedene der vi har vår virksomhet er små lokalsamfunn i utkantkommuner langs kysten i Nord-Norge. Våre ansatte skatter til 29 kommuner. En ting er at vi bidrar med direkte sysselsetting i lokalsamfunnene, men virksomheten vår gir også gode ringvirkninger, blant annet til leverandørindustrien. De tre siste årene har Lerøy Aurora gjort innkjøp av varer og tjenester, hovedsakelig i Nord-Norge, for til sammen 3,7 milliarder norske kroner. Beregninger viser at et årsverk i havbruksnæringen bidrar til ett årsverk i tilknyttet virksomhet, så ringvirkningene fra vår havbruksvirksomhet er store, fortsetter Karlsen.

– Bare en ting som at Lerøy Aurora sponser den lokale fotballklubben Varanger i Nesseby med 125 000 kroner i året viser det positive bidraget til lokalsamfunnet. Det gjør det mulig for klubben å kjøpe nye drakter og reise rundt på turneringer hvor de stolt representerer sin klubb og hvor vi som stolte sponsorer får ha Lerøylogoen på draktene.

Det meste eksporteres

Omsetningen i Lerøy Aurora har også økt. I 2016 omsatte de for 1,8 milliarder. Det er en vekst på 36 prosent fra året før.

– Det er gode priser som er driveren av veksten i omsetning, fordi bransjen har stått på stedet hvil i flere år  når det gjelder volum. Men havbruksnæringen i Troms er i en særstilling med en produksjonsøkning på 11 prosent i fjor – blant annet som et resultat av god tilrettelegging av myndighetenes side og god drift i selskapene. Lerøy Aurora vokser betydelig i volum i år og kombinasjonen av pris og økt volum gjør at 2017 blir et godt år, sier Karlsen.

Det meste av fisken som Lerøy Aurora produserer går til eksport. EU er det viktigste markedet, men de har også en betydelig eksport til Japan der merkevaren Aurora Salmon har blitt populær og har fått et godt fotfeste.

– Faktisk går så mye som 20 prosent av vårt volum med fly direkte til Japan. Det er vi stolte av, for dette er et marked med veldig kresne forbrukere og hvor bare det beste er godt nok, sier han.

Biologiske utfordringer

Produksjon av sjømat gjennom havbruk er i følge norske og internasjonale forskningsmiljø den mest bærekraftige og fremtidsrettede måten for industriell produksjon av mat. Men det stilles strenge krav til havbruk i Norge og næringen har fortsatt noen biologiske utfordringer som skal løses før myndighetene åpner for ønsket vekst langs hele kysten. Derfor er det mange som arbeider med innovasjon, forskning og utvikling. Næringen har en sterk innovasjonstakt blant annet for å løse utfordringer knyttet til lakselus og næringen har en god historikk på å løse biologiske utfordringer. Et godt eksempel på dette er at næringen nærmest har fjernet all bruk av antibiotika.

Bedre rammebetingelser

Havbruksnæringen reguleres av tre forvaltningsområder; Staten, fylkeskommunene og kommuner. Staten legger de overordnede rammene, mens fylkeskommunene er med å sikre at driftsplanene for næringen er gode. Kommunene på sin side har ansvaret for å sette av arealer til havbruksvirksomheten:

– Vi merker at det er en kamp om kystarealene og at Staten har vært restriktiv med å tildele ny vekst inntil myndighetene er tilfreds med de miljømessige vekstindikatorene. Nå ser det imidlertid ut til at vår region allikevel vil få tildelt litt vekst siden det kan dokumenteres at lakselus ikke har en bestandsmessig påvirkning av villaksen i vår landsdel. I Troms og Finnmark er vi i en særstilling når det kommer til vekstpotensialet. Her er det mye ledige arealer og svært god biologisk drift, derfor håper vi på en ekstraordinær konsesjonstildeling i Nord-Norge, for her er det både potensiale og muligheter, avslutter Karlsen.