Johan Petter, styreleder i Saura AS. Foto: Privat

- Det er mange som ikke er klar over at størstedelen av Nordland VI er godkjent for oljeutvinning uten at det trengs noen konsekvensutredning hvis man ønsker å starte utvinning der. Imidlertid har den sittende regjeringen sagt nei til å starte utvinning utenfor Lofoten i denne regjeringsperioden, men dette kan endres i forbindelse med valget 2018, og da vil vi være forberedt på hvordan vi skal kunne sette i gang raskest mulig, og det er denne prosessen vi arbeider med nå, sier Johan Petter Barlindhaug som er styreleder i Saura AS.

Saura og Røst

Sauras arbeid bygger på en utredning som er gjort av Kystverket hvor de identifiserte områder med havner og seilingsleder som egner seg til trygg trafikk med stor tankskip. En av de beste havnene ble ansett å være på Saura, som ligger noen mil syd for Bodø. I tillegg til utskipningshavn for olje og gass, er det også store arealer som kan benyttes til prosessanlegg eller industri.

- Litt avhengig av hva man eventuelt finner av forekomster kan det godt hende at man trenger å ta i land olje eller gass på Røst først. Enten via et prosessanlegg, eller i form av en slags pumpestasjon. Deretter kan den føres i land via en rørledning til Saura, sier Barlindhaug.

Barlindhaug understreker at det de arbeider med nå ikke bør kalles planer på et så tidlig tidspunkt, men at de starter en del prosesser som kan sette hele Saltenregionen i stand til å møte mulighetene raskere dersom området åpnes og det gjøres funn. Det gjør at de allerede nå undersøker hva som skal til for at de som bor på Røst vil være med på et fremtidig oljeeventyr.

- Det er snakk om et lite samfunn og området er utrolig sårbart hvis noe skulle skje, men hvis sikkerheten er godt nok ivaretatt ser det ut til at de vil kunne godta oljeutvinning. Det betinger at det anlegges en operativ oljevernbase på Røst der fiskerne deltar, fortsetter han.

Beboerne på Røst håper også at en eventuell oljevirksomhet vil bedre havneforholdene og bidra til å styrke både strøm- og vannforsyning.

Ringvirkninger

Oljevirksomheten kan gi ringvirkninger på mange områder, blant annet arbeides det i Havbruksparken i Gildeskål med hvordan protein fra naturgass kan benyttes til å fremstille fôr til fiskeoppdrettsindustrien, lykkes de kan dette bli en stor virksomhet. Ambisjonen er å femdoble oppdrettsnæringen i Norge og flaskehalsen er fôr.

Skulle det skje prosessering på Saura eller på Røst, vil det også ha industriell betydning for Bodø og hele Saltenområdet.

- Det vi gjør nå er å starte arealplanlegging og reguleringsarbeidet, i det hele tatt gjør vi alle forberedelser som er nødvendig, slik at skulle de komme i gang i 2018 og gjøre et raskt funn, vil vi kunne redusere tiden frem til utbygging med et par år, avslutter Barlindhaug.