Veksten i turismen kommer imidlertid ikke av seg selv. I Nord-Norge har spesielt tre faktorer vært viktige.

 • Det har vist seg at bedrifter som satser i fellesskap på aktiviteter og soft-adventure for å utvikle turismen har truffet markedet. Dette har gitt gode effekter, og veksten har vært spesielt stor internasjonalt. Gjennom klynger har bedriftene fått gjort det de hver for seg ikke klarer på egenhånd, sier Børre Berglund som er prosjektleder i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser.

Nettverk er viktig

Viktig faktor nummer to er at bedriftene blir bedre kjent med hverandre og at de lærer seg kommersielt samarbeid. Sammen kan de utvikle nye produkter og bli motiverte og inspirerte av hverandre. Det er viktig at de bygger nettverk på tvers av bransjer innen reiselivsnæringen.

 • I tillegg er det viktig at bedriftene øker kompetansen sin, spesielt på nordlysguiding. Men det gjelder også guiding knyttet til andre produkter som hvalsafari, naturguiding og toppturer. Kompetanseheving er en viktig faktor, sier Berglund.

Sterk vekst

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har gjennom Menon Business Economics gjennomført en regnskapsanalyse blant klyngebedrifter. Analysen var basert på 33 av klyngebedriftenes regnskap i perioden 2008 til 2012, samt sammenlignbare bedrifter på landsbasis og i Nord-Norge. Det ble sett på lønnsømhet i form av verdiskapning og antall sysselsatte i bedriftene, og på avkastningen for eierne.

 • Hovedtrekkene fra analysen viser at klyngebedriftene i begynnelsen av perioden hadde svak lønnsomhet, og flere hadde negativ egenkapital. Utover i perioden bedret lønnsomheten seg, noe som har også har gitt mer solide bedrifter. Klyngebedriftene har opplevd sterk verdiskapingsvekst og sterk vekst i antall sysselsatte over perioden. Analysen inneholdte også en sammenligning med andre reiselivsbedrifter av samme størrelse utenfor klyngen, og det viser seg at bedrifter deltakende i nettverket har sterkere lønnsomhetsvekst og antall sysselsatte i forhold til sammenligningsbare bedrifter på landsbasis og i Nord-Norge.

Flere turister kommer

Nordlysturismen har blitt spesielt viktig i Nord-Norge.

 • Det kommer om lag 60 – 65 000 turister til landsdelen i løpet av vinteren for å oppleve nordlyset og den arktiske vinteren. De blir her i gjennomsnitt tre døgn og legger igjen 2000-2450 kroner hver hvert døgn, sier Berglund.

Frem til 2003 vokste verdiskapingen i reiselivet i Norge omtrent like fort som fastlandsøkonomien, men etter 2003 har veksten vært lavere. Nordmenn har de siste årene dratt stadig oftere på ferie utenfor Norge og utlendinger har i mindre grad kommet på ferie til Norge. Imidlertid hevder rapporten at vi kan forvente at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge i årene som kommer. Den siste tids svekkelse av den norske kronen vil trolig også bidra til denne utviklingen. Det bør dermed ligge godt til rette for en fortsatt vekst i utvikling av internasjonal vinterturisme til Nord-Norge.

Faktaboks om reiselivsnæringen:

 • Norsk reiselivsnæring har nesten 140 000 ansatte.
 • Samlet årlig verdiskaping er på nesten 70 milliarder kroner.
 • Reiseliv står for fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.
 • Næringen har fem hovedbransjer: opplevelser, servering, overnatting, transport og formidling.
 • Transport er størst målt i verdiskaping, med nesten halvparten av næringens samlede verdiskaping. Opplevelsessektoren har hatt størst vekst i verdiskaping. Servering er størst målt i antall ansatte, med nesten 50 000 ansatte.
 • Vintertrafikken til regioner i Nord-Norge er i positiv utvikling med økende etterspørsel etter Nordlys-turisme, ulike snø-aktiviteter og Hurtigruten.
 • Tilgjengeligheten til det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket som følge av direkte lavprisfly til utlandet. Hovedeffekten har vært at utenlandske reisemål har blitt mer tilgjengelige for nordmenn.

 

Kilde: Menon Business Economics