Dersom det også bygges en tunnel under Tjeldsundet fra Fjelldal til Sandstrand. I 2017 åpner også Hålogalandsbrua, i det hele tatt er det mye som skjer når det gjelder veibygging i denne delen av landet nå. Vi har spurt noen utvalgte politikere og næringslivsledere om hvilke fordeler de ser komme som følge av disse prosjektene. Hva er de viktigste fordelene med Hålogalandsveien slik du ser det?

Grete Ellingsen, ordfører i Sortland kommune

Grete Ellingsen, ordfører i Sortland kommune  

Dette er det første skrittet på veien mot en regionforstørring av midtre Hålogaland, for i realiteten er det snakk om at vi nå binder sammen de fire regionene i midtre Hålogaland som består av Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Da utvider vi hele regionen i forhold til næring, arbeid og alle typer markeder, noe som gir oss større potensiale for å utnytte de mulighetene vi har. Blant annet er vi jo et viktig sjømatområde, og da er vi helt avhengige av effektive transportårer både gjennom regionen og ikke minst ut mot markedene.  Sikkerhetsaspektet er også viktig, for det er nesten så man kvier seg for å kjøre på deler av denne veien om vinteren slik som den er i dag.

 

Roger Mosand, Executive Vice President i Nordlaks Group

Roger Mosand, Executive Vice President i Nordlaks Group

Det absolutt viktigste er at vi får en raskere og tryggere vei ut til markedene for produktene våre. Den veien vi har i dag er nærmest som en flaskehals å regne særlig fra Evenes og inn mot Vesterålen, vi opplever stadig utforkjøringer og ulykker, så en oppgradert, moderne og sikker vei gir oss større trygghet for den ferske laksen kommer frem til kundene innen avtalt tid.  Forsinkelser spesielt til marked i Asia som følge av at traileren ikke rekker en fastsatt flyavgang eller at varene til Sør Europa ikke ankommer når markedet til avtalt tidspunkt, medfører betydelige utfordringer for oss og i verste fall kan medføre at vi mister kunder eller varene må får redusert verdi.

 

 

Marianne Kvernmoen Bremnes, ordfører i Harstad kommune

Marianne Kvernmoen Bremnes, ordfører i Harstad kommune

Det viktigste er å få en bedret forbindelse i Hålogalandsregionen. Vi har et felles bo- og arbeidsmarked som vi ønsker å videreutvikle. I Harstad holder vi på med vår egen veipakke, når denne pakken knyttes opp mot E10-pakken, vil vi få en langt bedre infrastruktur enn i dag. Reisetiden mellom Harstad og Sortland blir for eksempel forkortet med en halv time, det åpner for nye muligheter innad i regionen. Dette vil også ha mye å si for næringslivet, og kanskje spesielt for de som driver med havbruk. I tillegg blir jo avstanden mellom Harstad og Narvik mye kortere og det gjør at våre to byer blir en del av et felles arbeidsmarked, som gjør det fullt mulig å bo i den ene byen og arbeide i den andre.

 

 

Frode Nilsen, administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner As 

Frode Nilsen, administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner As 

Det er to ting som er spesielt viktig for oss. For det første får vi en bedre og ikke minst kortere atkomst til E6 og til flyplassen på Evenes. Vi som bedrift kommer til å spare ganske mye i transportkostnader for vi har mye virksomhet som krever at vi bruker den veien i dag. Besparelsene blir både i form av sparte drivstoffkostnader, men ikke minst tid, for det er snakk om å spare rundt 20 minutters reisetid på denne strekningen. Den største regionen i Nord-Norge er Vesterålen, Ofoten, Lofoten og Sør-Troms og dette veiprosjektet  vil utvilsomt bidra til å knytte denne regionen mye tettere sammen med alle mulighetene det innebærer.

 

 

Martin Rasmussen, plassjef i Norway Seafoods Melbu

Martin Rasmussen, plassjef i Norway Seafoods Melbu

Den nye veien vil gjøre at vi får en tryggere og mer effektiv logistikk på fisken som vi eksporterer. I dag kan vi oppleve at vi ikke får produktene tidsnok frem til kundene våre på grunn av trafikale problemer over Kåringfjellet. Vi leverer enten fisken som flyfrakt eller på bil til markedene i Europa og USA, en kortere og enklere logistikk vil gi større muligheter, spesielt for flyfrakt, så en ny vei vil få stor betydning for oss. Et slikt prosjekt vil også bidra til å styrke regionen og da også kompetansen som regionen vil trekke til seg.