- Ta eiendomsnæringen som eksempel. Skal man bygge ut et område med 500 boliger vil tomtekostnaden være betydelig. Da må det på plass en regulering mellom tomteeier og utbygger som angir hvordan betalingen skal skje over tid, hvilken sikkerhet som utbygger stiller, og en rekke andre forhold. Det er helt vesentlig at det ligger et godt avtaleverk i bunnen av slike disposisjoner, for det er med å gjøre handelen sikker og gjennomførbar for alle de involverte partene, sier Rode S. Rønning-Hansen som er forretningsadvokat i Advokatfirmaet Rønning-Hansen.

Eiendomsprosjekter representerer som regel store investeringer, derfor er det vesentlig med et godt avtaleverk som gir klarhet i hva partene har avtalt og som har med tilstrekkelige reguleringer til at prosjektet kan drives frem på en god måte.

Fiskeri, biotech og reiseliv

- Se også på havbruksnæringen. Nå arbeider de med spennende prosjekter for fangst, oppbevaring og utnyttelse av hvit fisk på nye måter. Formålet er å fange villfisk og mellomlagre den slik at den kan selges på markedet også utenom den tradisjonelle sesongen. Det vil sikre en langt jevnere tilgang på torsk i markedet og er en spennende forretningsidé. Men samtidig reiser dette også en rekke juridiske spørsmål som må løses og hvor vi som forretningsadvokater kan bistå, for på dette feltet er det foreløpig ikke noe klart regelverk og derfor er det mye nybrottsarbeid som må gjøres, forklarer Rønning-Hansen.

Biotech og teknologi er også områder hvor det forventes en betydelig vekst og hvor det ligger store fremtidsmuligheter for Nord-Norge. Spin-off-bedrifter fra universitetsmiljøene vil kunne trenge ulik type bistand for å bli kommersielle suksesshistorier:

- Disse bedriftene trenger som regel alltid bistand til å innhente risikovillig kapital. Da er det viktig å bygge strukturer som gjør at kapitalen blir tilgjengelig for å utvikle forretningsideen, men samtidig sørge for at gründerens interesser ivaretas i tilstrekkelig grad. Her må vi ofte se mot utlandet, for der er det større vilje til å satse på start-ups enn det er i Norge. Derfor bør bedrifter som har slike utfordringer og planer finne en partner som også har internasjonal erfaring, fortsetter Rønning-Hansen.

- Hvis vi skal få til en fortsatt vekst må vi både satse på å videreutvikle de tradisjonelle næringene, men samtidig delta og satse innenfor nye næringer som for eksempel biotech og teknologi. Reiselivsnæringen må også nevnes, den er ikke i seg selv ny, men en næring med et betydelig vekstpotensial. Fellesnevneren for all utvikling i nord er imidlertid at man har en langsiktig plan og skaffer seg juridisk bistand på et så tidlig tidspunkt i prosessene at man slipper å trå feil, men heller kan gjøre ting riktig med en gang, sier Rønning-Hansen til slutt.