Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert program drevet og eid av Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge. Programmets tre nivåer er Arena, NCE (Norwegian Centres of Expertise) og GCE (Global Centres of Expertise). Olje- og gassklynge Helgeland har jobbet hardt og målrettet for å fortjene Arena-status. Klyngen består av 55 leverandørbedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Prosjektleder er Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland AS. Beslutningstakere er en styringsgruppe med representanter fra sterke industribedrifter.

– Dette er med på å sette Helgelandsregionen og klyngen på det nasjonale kartet. Visjonen er å være den ledende leverandørklyngen i nordområdene. Hovedmålet er å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften. All erfaring viser at samarbeid i klynger gjør at de blir sterkere, mer konkurransedyktige og mer omstillingsdyktige, påpeker Risøy. De ser også på samarbeidsmuligheter med andre klynger.

I nordområdene forventes det økt petroleumsvirksomhet. – Verden trenger energi. En del av den energien vil komme fra olje og gass. Risøy mener både operatørselskapene og Norge som nasjon vil tjene på å ha en sterk leverandørindustri i nord.

Stort potensial

– Det er en sterk klynge som vil jobbe for å styrke vår posisjon, understreker han. Klyngen leverer også til maritim næring, havbruk, prosessindustri, kraftbransje og mineralnæring. Uutnyttede naturressurser i nord utgjør et stort potensiale. – Bedriftene i klyngen vil spille en nøkkelrolle i å utnytte naturressursene i nord og for videre verdiskaping i landet, hevder han.

– Det er jo opp til oss selv å lykkes men Arena-statusen gir oss økonomisk og faglig støtte til å ta nye steg. Vi har definert områder vi skal jobbe med men er også opptatt av å se etter nye muligheter, forklarer han. Virkemidler som kompetansebygging, samarbeid, posisjonering og innovasjonssamarbeid skal bidra til å nå målene.

Klyngen ser også fram til å bygge opp en mer næringsrettet utdanning og forskning fremover. – Det er en betydelig kompetanse og kapasitet som samles her, understreker Risøy.

Konjunktursvingninger i olje- og gassmarkedet er selvfølgelig en utfordring. – Men det er ikke krisestemning i nord, sier han og viser til at nye felt skal settes i drift. Risøy ser nå fram til offisiell kick-off i oktober. – Vi ser lyst på fremtiden og er overbevist om at samarbeid i klynge er rette veien å gå for å bli enda mer konkurransedyktig.