Avinor har 46 lufthavner i Norge, 28 lufthavner i Nord-Norge, 11 av dem ligger i Finnmark. Det er et svært viktig samfunnsoppdrag som Avinor har både med hensyn til næringsliv, helsetjenester og fritidsreiser. 

- De eneste to flyplassene i Nord-Norge som går med overskudd er Tromsø og Bodø, alle de andre lufthavnene går med betydelige underskudd som Avinor dekker med egne midler. Flyplassene i Nord-Norge har et samlet underskudd på over 700 millioner kroner.

Oslo lufthavn er den lufthavnen som genererer det største overskuddet i selskapet, store deler av dette overskuddet går med til å dekke underskuddene på de mindre flyplassene, sier Gurli Høeg Ulverud som er kommunikasjonssjef i Avinor.

Redusere kostnader

I sin vurdering av lufthavnstrukturen anbefaler Avinor en videreføring av dagens lufthavnstruktur i sitt innspill til Nasjonal transportplan. For å få til dette er det nødvendig å redusere kostnadene på alle lokale lufthavner. Målsettingen er en samlet reduksjon av kostnader på 100-150 millioner kroner innen 2019. Et av flere virkemidler for å oppnå dette er selskapets pågående moderniseringsprogram.

Fram mot 2040 planlegger de også å investere et sted mellom 8 og 13 milliarder kroner. Her inngår utbygging og nybygg i Tromsø, flytting av flyplassen i Bodø, de utreder kapasitetsøkende tiltak i Hammerfest og i Lofoten. På Helgelandskysten venter de på en politisk avklaring om en eventuell ny regional lufthavn.

Ny teknologi

Avinor investerer også i teknologi, og det aller nyeste er en løsning for fjernstyring av tårntjenesten ved flere lufthavner fra ett sentralt kontrollsenter. Det vil gi en betydelig effektiviseringsgevinst av flyplassdriften.

På mange måter er Avinor en hjørnesteinsbedrift i Nord-Norge. De er viktig for befolkningen, for reiselivet og det øvrige næringslivet i landsdelen. Med sine 3200 årsverk ved de nord-norske lufthavnene er de også en betydelig arbeidsgiver.

- I dag generer lufthavnene i nord 11 000 årsverk. Frem mot 2040 vil luftfarten kunne skape et sted mellom 2000 og 4000 nye årsverk i Nord-Norge i tillegg. Dette er arbeidsplasser som hovedsakelig kommer utenfor Avinor, avslutter kommunikasjonssjefen.