Christian Strømme, Daglig leder, D&C Eiendom 

Hva er årsaken(e) til at Nord-Norge de siste årene har opplevd solid vekst i næringslivet?

Vi har mange råvarekilder i Nord-Norge som ikke har vært tatt i bruk tidligere.
Etter at produksjonen på Nornefeltet kom i gang på slutten av 90-tallet, så har petroleums virksomheten vokst voldsomt i landsdelen og blitt en viktig industri for Nord-Norge. Vekst i oppdrettsnæringen og stabilt gode priser i fiskeri har også vært en viktig faktor.

 Hva er de største utfordringene næringslivet i regionen står ovenfor?

Tilgang på kapital er en utfordring i Nord-Norge og det kan virke som det blir vanskeligere jo lenger nord du kommer.
Og tiltrekke seg god kompetanse er noe som det fortsatt må jobbes godt med fremover og jeg vil også nevne nødvendig forbedring av infrastruktur som viktig for å kunne opprettholde videre vekst.

Hvordan kan disse håndteres på best mulig vis?

Kommuner må jobbe godt sammen for å fortsette utviklingen av regionen og nord norske politikere må jobbe godt for å sikre nødvendige midler til  å utbygge nødvendig infrastruktur.
Jeg syns selv at vi ser tydelig forbedringer flere steder i Nord-Norge hva gjelder kulturtilbud, fritidstilbud og bokvalitet, og jeg håper og tror dette vil fortsette. Dette er viktige faktorer for trivsel og vil være avgjørende for hvor folk ønsker å bosette seg i tiden fremover.

Hva er de mest synlige trendene som foregår i næringslivet i regionen?

En sterk trend at det er en gryende optimisme blant befolkningen. Ungdom ønsker å bli i regionen eller komme tilbake etter endt utdanning, noe som ikke var like gjeldende kanskje for en del år tilbake.
Dette er kanskje ikke et direkte svar på spørsmålet, men det er usedvanlig viktig i forhold til kompetanse bygging i regionen og det vil kunne være med på å skape vekst i årene som kommer.

 Hvilke næringer har potensiale til å vokse mest de kommende årene og hvorfor?

Olje og gass vil naturlig kunne vokse i takt med en forhåpentligvis økning av aktiviteten i Barentshavet.
Jeg har også sterk tro på at havbruksnæringen vil kunne utvikles videre på grunn av stor etterspørsel internasjonalt og fokus på forskning og innovasjon. Begge disse industriene er særdeles viktig for det lokale næringsliv rundt om på de forskjellige steder.
Bygg og anlegg tror jeg kommer til å sterkt i årene som kommer da jeg tror på videre utvikling av næringene jeg har nevnt over.
Jeg håper også videre satsing på turisme i Nord-Norge vil bidra til økt aktivitet og ringvirkninger i det lokale næringsliv.

 

Terje Nordvåg, Administrerende direktør, Norut Narvik

Hva er årsaken(e) til at Nord-Norge de siste årene har opplevd solid vekst i næringslivet?

Utover de direkte effektene av petroleumsnæringas etableringer i Nord-Norge, har forventninger om fortsatt vekst spredd optimisme og fremtidstro i landsdelen.Begreper som «mulighetenes landsdel» og «strategisk satsningsområde» har bidratt til å gjøre regionen mer attraktiv for så vel mennesker som kapital. I kombinasjon med naturgitte forutsetninger og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, har vi opplevd positiv utvikling innen så vel reiseliv som fiskeri og havbruk. Uten landsdelens egne utdanningsinstitusjoner og øvrige kunnskapsmiljø hadde dette neppe vært mulig.

Hva er de største utfordringene næringslivet i regionen står ovenfor?

I det kortsiktige perspektivet er internasjonal lavkonjunktur med påfølgende lave energi- og råvarepriser den altoverskyggende utfordringa. Lavere aktivitet enn forventet i petroleumsnæringa kan bidra til å snu den optimismen som har preget regionen i de senere år. På lengre sikt vil den nasjonale- og globale urbaniseringstrenden alltid representere en utfordring for et relativt stort geografisk område med lav befolkningstetthet. Ettersom utnyttelse av våre naturressurser ofte betinger spredt bosetting, vil kampen om den beste arbeidskraften også i fortsettelsen kunne bli utfordrende.  

Hvordan kan disse håndteres på best mulig vis?

Uansett hvilken næring man ønsker å utvikle, er tilgang på kompetanse og teknologi en forutsetning. Fortsatt målrettet satsing på kunnskapsbygging gjennom utdanning og forskning er derfor viktig. Et annet suksesskriterium, er at vi satser på områder hvor vi har naturgitte fortrinn. Det er avgjørende at vi også i en lavkonjunktur fortsetter med kartlegging av mineralressurser, tilrettelegging for utvinning og distribusjon av mineraler/olje og gass, bygging av infrastruktur etc.Videreutvikling av samarbeid så vel internt i landsdelen som internasjonalt må også prioriteres.

Hva er de mest synlige trendene som foregår i næringslivet i regionen?

Med bakgrunn i prisfall på olje/gass og mineraler, er dessverre nedtrapping/konsolidering den mest spektakulære trenden i Nord-Norsk næringsliv for tiden. Heldigvis har vi flere bein å stå på slik at næringer som fiske/havbruk og reiseliv utgjør vesentlige bidrag til å «sukre pillen». Spesielt gledelig for en teknolog er det å konstatere at det, etter en del dårlige år, igjen er positive initiativ innen solcelleindustrien.

Hvilke næringer har potensiale til å vokse mest de kommende årene og hvorfor

Vi kommer ikke utenom petroleumsnæringa når vi skal spå om fremtidig vekst i landsdelen. Ressursene er formidable og verden vil, til tross for det «grønne skiftet», i overskuelig fremtid etterspørre fossil energi. Grunnet naturgitte forutsetninger vil vi også kunne skape fortsatt vekst innen fiskeri og havbruk, mineralindustri samt reiseliv. Avgjørende for hvor veksten kommer og hvor stor den skal bli, er våre egne prioriteringer og om vi evner å satse målrettet og riktig. Dersom vi lykkes, vil også en underskog av interessante servicenæringer kunne blomstre.