- Utgangspunktet for Campus Helgeland er et samarbeid mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik hvor visjonen var å skape en arena for samarbeid og samhandling mellom akademia og næringslivet, sier Geir Tore Klæbo, instituttleder IKT ved Høgskolen i Nesna.

"Noe av tanken bak dette er at en del av den av forskningen som vi driver med skal være nyttig for næringslivet. Samtidig sitter de på mye kompetanse som vi kan dra veksler på i undervisningen."

I det nye bygget som er på hele 13000 kvadratmeter er det derfor gitt plass til langt mer enn undervisningsinstitusjonene. I tilegg er Karrieresenteret, Opus Rana, Rana Bibliotek, Nordland Fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket, Rana Utviklingsselskap, Rana Næringsforening og Kunnskapsparken Helgeland sammen med flere spennende aktører samlokalisert i Campus Helgeland som ligger midt i sentrum av Mo i Rana.

En motor for regionen

Campus Helgeland skal være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde for samhandling mellom utdanning og arbeidsliv. Hittil har samarbeidet gitt stor gevinst og kan allerede etter ett år vise til en stor vekst i antall studenter, etablering av forskningssenter og nye studier som blant annet bachelor ingeniørutdanning og MBA i teknologiledelse. I tillegg er det bygd opp et vekstmiljø med kunnskapspark, utviklingsselskaper og bedrifter som bidrar til tett kobling mellom utdanning, forskning og arbeidsliv.

- Det handler om å hente ut synergier hos hverandre, både internt mellom undervisningsinstitusjonene, og med næringslivet. Noe av tanken bak dette er at en del av den av forskningen som vi driver med skal være nyttig for næringslivet. Samtidig sitter de på mye kompetanse som vi kan dra veksler på i undervisningen, sier Kjell Jacobsen som er studiestedsleder ved Universitetet i Nordland, Helgeland.

- Akademia har kanskje vært litt for lite næringslivsorientert og forsket for forskningens egen del. Det vi gjør her er at vi forsker, underviser og knytter oss veldig tett opp til næringslivsmiljøet både i bygget, men også i regionen forøvrig. Det er kanskje det som er det mest interessante og mest nyskapende med Campus Helgeland, fortsetter han.

Ambisjonen er å skape et kraftsenter for kompetanse, utvikling og nyskaping.

Effektiv arbeidsdeling

Ved å samle kompetanse- og utviklingsmiljø har Campus Helgeland fått en mer effektiv arbeidsdeling som gir et godt grunnlag for å utnytte ressursene optimalt. Nå tilbyr de et bredt utvalg faste studier på bachelor- og masternivå som økonomi- og ledelse, IKT- og mediefag, sosialt arbeid, sykepleie, lærerutdanning, ingeniørfag i regi av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna, samt annen opplæring skreddersydd behovet i næringsliv og offentlig sektor. I tillegg har Høgskolen i Harstad og Universitetet i Tromsø samlingsbaserte tilbud i bygget.

- I utgangspunktet har Helgeland vært et område med et ganske lavt utdanningsnivå fordi vi har hatt begrenset med utdanningstilbud her. Når man nå har klart å etablere Campus Helgeland, har det gitt oss en helt ny start for å utvikle ny kompetanse og styrke samarbeidet mellom næringsliv og utdanning, sier Bjørn Audun Risøy, som er daglig leder i  Kunnskapsparken Helgeland.

Helgeland er viktig

Høsten 2014 er det om lag 800 studenter, 5 PhD stillinger og i tillegg 140 personer som jobber i Campus Helgeland. Helgeland skaper store verdier for Norge og representerer en region i Nordland med rike naturressurser og store muligheter. Regionen er drivkraft i Nord-Norge og av vesentlig nasjonal betydning innen industri, kraftproduksjon, havbruk,  olje- og gassvirksomhet.

"Når man nå har klart å etablere Campus Helgeland, har det gitt oss en helt ny start for å utvikle ny kompetanse og styrke samarbeidet mellom næringsliv og utdanning."

Samtidig er regionen vertskap for flere betydelige statlige virksomheter. Helgelandsregionen skaper også store eksportverdier for Norge, til tross for en svært beskjeden satsing på utdanning og forskning. Derfor ligger nøkkelen til videre vekst i satsing på kompetanse, både for å styrke eksisterende bedrifter og for å skape nye.

Videre vekst krever politisk vilje

I dag har undervisningsinstitusjonene på Helgeland til sammen 120 utdannings- og forskningsansatte og om lag 1600 studenter, men målsetningen i løpet av noen år er 200 ansatte og 2000 studenter. I tillegg kommer de administrativt ansatte være minst på samme nivå som i dag. Det vil kreve fortsatt stor innsats.

- Rana kommune har tatt et kjempeløft og investert 300 millioner i Campus Helgeland, og kunnskapsaktører og næringslivet med Helgeland Sparebank i spissen har investert titalls millioner i oppbygging av innholdet.

Samarbeidet vi har fått til så langt er unikt, men skal vi komme videre trengs en enda sterkere nasjonal politisk vilje til å styrke rammebetingelsene for utdanning og forskning i regionen, sier Risøy.

Det er behov for tildeling av flere studieplasser, stipendiatstillinger og midler til å utvikle nye studietilbud som per i dag ikke finnes i regionen eller fylket, og som det er behov for i arbeids- og næringslivet.
- Den politiske viljen til å være med å skape et utdanningsmiljø for høyere utdanning på Helgeland, både fra lokalt nivå, men også fra sentrale myndigheter, føler jeg absolutt at har vært tilstede. Det virker også som om det er vilje til å være med videre, avslutter Klæbo.