En av de mest trafikkerte strekningene i hele Nord-Norge er innfartsveien til Bodø. På den 5,5 kilometer lange strekningen fra Hunstadmoen til Thallekrysset skal det nå bygges en ny firefelts vei.

- Dette er en strekning hvor det er mye trafikk. Dagens vei går gjennom boligområdene med de støy- og støvplagene det medfører. Veien har også mange ulykkeutsatte punkter. Derfor er det veldig bra at vi får anlagt en ny vei her, sier Odd Inge Bardal som er prosjektleder i Statens vegvesen.

Sprengt kapasitet

I prosjektet inngår det også en tunnel i to løp fra Hunstadmoen til Bodin Leir – en strekning på 2,8 kilometer. Eksisterende veg på strekningen har tre felt der midtfeltet er reversibelt.

- Kapasiteten på eksisterende veg er sprengt. Selv om vi snur kjøreretningen slik at det er to kjørefelt mot byen om morgenen og to felt den andre veien om ettermiddagen, så er det ikke nok, fortsetter prosjektlederen.

Et samarbeid

Bypakken er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. En del av målsetningen med bypakken er å få en større del av trafikken over på mer miljøvennlige transportmåter enn bil. Derfor gjennomføres det også en rekke tiltak som skal stimulere til mer bruk av buss, samtidig som det satses mye på gang- og sykkelstier.

Prosjektet startet i 2015 og den nye veistrekningen skal stå ferdig i 2019, mens det fortsatt vil arbeides videre med de andre tiltakene i ytterligere to til tre år etter dette. Hele bypakken vil koste cirka 3,3 milliarder kroner. Strekningen Hunstadmoen til Thallekrysset står for 2,5 milliarder av totalinvesteringen.

Bypakke Bodø vil gi et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem både for de som kjører, tar buss, sykler og går.