Det planlegges blant annet et flytende havneanlegg ba­sert på moderne arktisk teknologi som skal utvikles gjennom et innovasjonsprosjekt. Dette er i tråd med havnestrategien og den nye strategiske næringsplanen for Svalbard, overlevert næringsminister Monica Mæland under besøk i Longyearbyen i september 2014.

Christin Kristof­fersen, leder Longyearbyen lokalstyre

- Det er lenge siden det ble klart at det er behov for nyere, større og be­dre havnefasiliteter i Longyearby­en enn det vi har i dag. Derfor star­tet vi arbeidet mot sentrale myn­digheter i 2011. Da dokumenterte vi behovet, og ikke minst fremtids­potensialet der også søk- og redningstjenesten i Arktis er viktig, sier Christin Kristof­fersen som leder Longyearbyen lokalstyre.

Arbeidet mot de ulike departe­mentene og politisk hold bar fruk­ter. For første gang i historien ble nemlig Svalbard tatt med i Nasjo­nal transportplan hvor det er satt av 200 millioner kroner til ny havn. Prosjektet omfatter utvidelse av industrihavn og cruisekai, i tillegg kommer utvidelse av diverse hav­nefasiliteter. Det er med andre ord snakk om å se på hele havneområ­det i Longyearbyen med nye øyne.

Strategisk plassert havn

- Dagens havnefasiliteter er over­raskende bra til å være på 78 grader nord, men vi har valgt å se langt fremover. Derfor har konseptet tatt hensyn til fremtidige behov innen maritim aktivitet, næringslivets ulike behov og ikke minst den stra­tegiske plasseringen som Svalbard har i Arktis. Det gjelder både i et in­ternasjonalt sikkerhetsperspek­tiv og i forhold til de mulighete­ne som åpner seg etterhvert som mer og mer av polisen forsvinner og fremtidige fraktruter kan gå via Nordøstpassasjen Polhavet. Da kan Lon­gyearbyen havn bli en viktig HUB for skipstrafikken for de nordli­ge fraktrutene. Så Longyearbyen havn kommer til å bli langt vikti­gere i fremtiden enn den er i dag, forklarer lokalstyrelederen.

Et salgbart prosjekt

- Gruveselskapet Store Norske og Longyearbyen lokalstyre har begynt å se på utvidelse av indu­strihavna og i tillegg holder vi på å etablere et innovasjonsselskap. Vi satser på at mye av havneanlegget skal basere seg på ny arktisk tek­nologi og være ledd i forsknings-og utviklingsprosjekter, for vi er jo faktisk det ypperste kompetanse­samfunnet i verden når det kom­mer til arktisk teknologi og infra­struktur, sier Kristoffersen.
Konseptet har endt opp med ideen om et flytende havnean­legg som skal passe godt til de re­gjerende isforholdene som ofte rå­der så langt nord. Målet er å utvikle prototypen av dette havneanleg­get på Svalbard i samarbeid med nasjonale partnere og lage et inno­vasjonsprosjekt som kan selges til andre som utvikler havner under tilsvarene forhold.
- Vi håper å starte noe byggear­beider i løpet av 2015, men forelø­pig er det for tidlig å si noe om når prosjektet kan bli ferdig realisert, sier Kristoffersen.