Når beslutningen om lokalisering av basen skal tas, står det mellom Båtsfjord, Berlevåg og Vardø, og det er mange hensyn å ta. Selvfølgelig skal petroleumsindustriens interesser ivaretas, men det er også viktig at beslutningen tas ut fra en total vurdering av fremtidens utfordringer i Barentshavet og Norges internasjonale forpliktelser i denne regionen. Da bør Vardø ligge svært godt an, ifølge assisterende rådmann i Vardø kommune, Hallgeir Sørnes.

Har de beste kortene

– I tillegg til petroleumsvirksomheten vil det bli økt skipstrafikk i regionen, og Norge har også forpliktelser i Arktisk Råds Search and Rescueavtale. Tar vi med at basen vil bli en del av Statens beredskap i forhold til akutte hendelser og militære strategiske faktorer, er det ingen tvil om at Vardø har de beste kortene på hånden. Beliggenheten er én ting, vi er nærmest de nye områdene under utvikling i Barentshavet.

- Kommunens vekstkraft vil styrkes, og kommunen vil fremstå som langt mer komplett med en moderne havn, et ferdig regulert industriområde, flyplass og helikopterbase.

Infrastrukturen er en annen god grunn. Vi er et godt utrustet samfunn, og har betydelig større kapasitet både hva gjelder helsevesen, vei (E-75) og gode havneforhold 500 meter fra flyplassen. Samlokalisering med både Vardø Radio og Vardø Trafikksentral og mulighet til å kople seg på forsvarets samband setter også Vardø i en særklasse når det gjelder kriseberedskap, sier Sørnes. Han legger ikke skjul på at helikopterbasen vil få stor betydning for Vardø kommune.  

Styrker vekstkraften

– En helikopterbase i Vardø vil bety mye for utviklingen av Vardø. Nye arbeidsplasser er selvsagt alltid positivt, og vi vet at de næringsmessige ringvirkningene for regionen vil bli betydelig større ved etablering av basen i Vardø. Kommunens vekstkraft vil styrkes, og kommunen vil fremstå som langt mer komplett med en moderne havn, et ferdig regulert industriområde, flyplass og helikopterbase. Det utløser et livskraftig samfunn, noe som er en forutsetning for å styrke og opprettholde en framskutt beredskap mot øst, sier Sørnes.

Ready for action

Lokalisering av en ny helikopterbase i Vardø vil være på fastlandet, det gjør at man også kommer seg rundt dette med miljøhensynet til befolkningen på øya, ikke minst når det gjelder støy. Andre effekter for Vardø vil være økt handel og vekst i reiselivsnæringen. Området for helikopterbasen er allerede ferdig regulert, og hvis Avinor velger Vardø kan bygging starte umiddelbart. Det innebærer at helikopterbasen kan være på plass i løpet av høsten 2015.