Jeg registrer med glede store endringer i bygg og eiendoms næringen i Norge – det store kulturelle skifte vi nå er en del av går fra silo tenking og dyrking av kortsiktig profitt til prosess orientering med grad av høyere kompetanse og nye langsiktige samarbeidsmodeller.

Vi er på vei bort fra rene pris konkurranser og på vei inn i dobbel bunnlinje tenkning – der hms, kvalitet, langsiktighet og kunnskap også er anerkjente og nødvendige premisser.

Jan Tore Sanner har valgt å bruke ytterlige midler på bedre samhandling med næringen – gjennom Bygg21. Det er et privilegie å ha et Kommunal- og moderniseringsdepartment (KMD) som vektlegger dialog og samarbeid med næringen. Bygg21 har ett hovedmål som heter 20 prosent reduksjon på kostnader og økt bærekraft innen 2020.

Så, hva er oppskriften på gode prosjekt – der vi kan spore flere bunnlinjer, lavere kostnader og mer bærekraft? I Bygg21 tror vi at vi allerede vet veldig mye om det i næringen i dag. Vi har mange gode aktører med effektiv konkurranse som sørger for effektivisering og seriøsitet.

I Bygg21 ønsker vi å invitere inn større del av vår næring over på løsninger som allerede finnes og gjøres disse overgangene lettest mulig.

Hoved trekk i gode prosjekt ligger i:

  • Bestiller kompetansen – Byggherren (privat eller offentlig) er på mange måter en nøkkel til endring. Etterspørsel etter verdiskapende og kostnadseffektivt samspill, på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne og anerkjenne beste praksis i alle faser av et byggeprosjekt (regulering, prosjektering, anskaffelser, oppføring og drift), tenker jeg er avgjørende. Kompetanse og vilje til endring  i tidlig bestiller fase kan føre til effektivisering gjennom systematisk involvering, økt presisjon og bedre ledelse. Dersom byggherre etterspør verktøy og kvaliteter  av denne art må utøvende forholde seg til dette og bransjen endres. Byggherren kan også velge å gjøre sine innkjøp av leverandører der kompetanse fra leverandørene blir anerkjent og forvaltet i et tillitsforhold.
  • Felles språk. 24.desember i år får næringen en felles referanse i den nye fasenormen ”Neste steg” for strukturert og tidlig involvering, færre misforståelser, økt presisjon i alle vekslinger og ikke minst økt forutsigbarhet i leveransene.
  • Digitalisering. Næringens mange BIM satsninger har et stort uforløst potensial. Informasjonsmengden er 60 ganger større enn for ti år siden. Sømløs og effektiv informasjonsflyt er blitt et must.
  • Industrielle løsninger. Vi har bevilget oss en underlig lyst til å begynne forfra i enhver sammenheng. En åpen og samvirkende næring gir håp for en industriell næring som gjenbruker gode løsninger og erfaringer, og bygger på rett kompetanse i alle ledd.

Det er også helt klart at næringens møte med det offentlige er avgjørende for vellykkede, kostnadseffektive og bærekraftige prosjekt. Offentlig privat samarbeid og smidighet i disse møtene er avgjørende.

Bygg21 vil anbefale tiltak for å redusere tidsforløpet i de ulike prosesser som inkluderer offentlig myndighetsutøvelse.

Jeg kan peke på strukturelle utfordringer i bygg- og eiendomsnæringen og prosjektets kompleksiteter. I Bygg21 skal vi ta dem alle på alvor og forsøke å legge til rette slik at flest mulig kan ta bruk av nye, smarte løsninger. Det er vel og bra.

Da gjenstår bare en bevegelse fra deg – den enkelte medarbeider, enkelte kommune, enkelte bedrift. Ingen kan gi deg eller ta fra deg ditt eget ansvar og mulighet til å ta i bruk kjente, gode løsninger i denne prosjekt verden.

Bygg- og eiendomsnæringen er konkrete – vi planlegger og bygger. Det er god kultur i slikt, også for neste generasjoner.

Vi har gode forutsetninger til å tørre å satse på tillit – det er her du og din organisasjon kommer inn. Min påstand er at med større tillit til ”de andre” fagene i din næring kommer du lengre og til bedre, mer balanserte mål.

Det er god kultur i slikt. Det er en fremtid i slikt.

Lykke til – og velkommen på laget

Sissel Leire, styreleder Bygg21