Store deler av den 70 km lange strekningen mellom Ulsberg og Skjerdingstad, som ligger fem kilometer sør for Melhus sentrum har dårlig standard. Det har blitt foretatt jevnlige utbedringer i mange år, noe som har bedret standarden på kortere strekninger, men inntrykket totalt sett er at veien har svært varierende standard.

E6 gjennom Trøndelag er Midt-Norges aller viktigste vei, men er ikke tilpasset krav til hverken trafikksikkerhet eller fremkommelighet. Derfor er veien, slik den fremstår i dag, med på å hemme næringslivet i hele Trøndelag, samtidig som den også hemmer transporten nord-sør i Norge.

Selv om ulykkesfrekvensen i de senere årene er redusert også på denne strekningen, gir de relativt store trafikkmengdene høye ulykkeskostnader. 

Veien går også gjennom tettsteder som Berkåk, Soknedal, Lundamo, Ler og Kvål med alle ulemper som det medfører.

En smartere måte å bygge vei på

Det er det statlige aksjeselskapet Nye Veier som er ansvarlig for veiprosjektet som foreløpig er i planfasen. Nye Veier ble etablert med formål om å bygge veier på en raskere og mer kostnadseffektiv måte, slik at det blir mer vei for pengene.

For å oppnå reduserte kostnader utfordrer derfor Nye Veier etablerte tankesett. De store effektiviseringsmulighetene ligger blant annet i trasévalg, antallet kryss, hvor de plasseres og hvordan de utformes. Reduserte bru- og tunnellengder, samt andre forenklinger som gir reduserte kostnader etter «godt nok»-prinsippet. Her handler det i stor grad om at Nye Veier vil utfordre gjeldende normaler og standarder.

I sin gjennomføringsmodell tar Nye Veier sikte på å forenkle prosessene, samt korte ned på tidshorisonten på utbyggingsprosjektene ved å involvere utførende entreprenører og leverandører tidligere i prosessene. Gjennom gode funksjonsbeskrivelser konkurrerer entreprenører og leverandører på egen teknisk løsning, gjennomføringsevne i teamet og pris.

En ny vei med stor samfunnsnytte

Når prosjektet blir realisert vil store deler av veien bli firefelts motorvei med en fartsgrense på 110 kilometer i timen. Dette vil gi en vesentlig høyere gjennomsnittsfart enn i dag, og vil redusere reisetiden på strekningen med mer enn 13 minutter.

En firefelts motorvei vil også bety bygging av midtrekkverk. Det vil føre til at færre personer blir drept eller hardt skadd på strekningen. Siden trafikken også i større grad ledes utenom tettstedene regner man i tillegg med at antallet ulykker med fotgjengere og syklister vil bli redusert.

Tettstedsutvikling

Ny E6 som legges utenfor tettstedene vil bidra til å rydde opp i både trafikale og mijømessige forhold. I tillegg vil ny vei legge forholdene til rette for å utvikle tettstedene på en bedre måte og kan bidra til å skape ny vekst på steder som for eksempel Berkåk.