Det er mange grunner til at sykehusprosjekter er mer kostnadskrevende enn mange andre byggeprosjekter. En av årsakene er at sykehusprosjektene har veldig mange ulike interessenter som man må ta hensyn til. I tillegg er byggene teknisk avanserte, samtidig som det også skjer en medisinsk-teknisk utvikling som kan være kostnadsdrivende. Men kostnadene trekkes også i været på grunn av måten vi planlegger og bygger på:

- Tradisjonelt kommer gjerne de som skal utføre selve byggeprosessen inn etter forprosjektet, og det er heller ikke uvanlig at de som prosjekterer blir byttet ut etter forprosjektet. Det virker fordyrende og er blant de tingene som vi har gjort noe med i Tønsbergprosjektet. Vi har både fått inn de som driver med prosjektering og entreprenørene som skal bygge tidlig i prosessen. De har vært med oss i forprosjektfasen og skal være med i hele prosessen til prosjektet er sluttført, sier Ingvald Grindheim som er leder for prosjektstyring i Tønsbergprosjektet.

Standardisering

- Standardisering er et annet sentralt stikkord for Tønsbergprosjektet. I størst mulig grad skal vi bygge uten kostnadsdrivende skreddersøm, men benytte gode, standardiserte løsninger. Derfor gjennomførte vi en veldig god programmeringsfase i samarbeid med kliniske funksjoner og driftsavdelingene ved sykehuset slik at vi fikk programmert inn alle rom og funksjoner. Da blir det langt enklere å standardisere hele byggeprosessen og det skal vi gjøre så langt det er hensiktsmessig. Vi ser på sykehustomta som et monteringssted og ikke som en tradisjonell byggeplass. For å nå målene må vi se nøye på prefabrikkerte løsninger og ser for oss langt mer enn modulbaserte søyler og dekker. Kanskje vil vi også benytte ferdige korridorer, vegger og tekniske rom, sier Grindheim. 

I en kronikk i Byggeindustrien belyser prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan dette nærmere:

- Vi har vi klart å holde på faste gode, standardiserte løsninger under planarbeidet, noe de medvirkende sykehusansatte skal ha mye av æren for. Sammen med pasientenes talspersoner har de vist imponerende lojalitet til standardene vi må forholde oss til. Resultatet er at av nybyggenes over 1100 rom er cirka 90 prosent programmert som standardrom. Vellykket sykehusutbygging er i det hele tatt avhengig av innspill fra fagmiljøet. Men denne medvirkningen må være strukturert, ikke utflytende og altfor tidkrevende. Samtidig kan den ikke bli så smal at sykehusansatte flest kjenner seg fremmed for byggeplanene. Og for all del: Medvirkning må aldri bli en skinnprosess. Alle innspill kan ikke tas til følge, men samtlige må tas på alvor, skrev prosjektdirektøren i sin kronikk.

Den industrialiserte gjennomføringsmåten som de velger å benytte i byggefasen er også langt mer skånsom for sykehusdriften som må pågå for fullt parallelt med utbyggingen. Forutsetningen for å lykkes med standardiseringen er imidlertid at prosjektet er veldig godt planlagt.

- God planlegging vil også være helt avgjørende for å øke kvaliteten og redusere byggetiden så mye som vi vil, tilføyer Grindheim.

43 000 kvadratmeter sykehus

Skisseprosjektet for det nye sykehuset startet i 2014 og ble avløst av en forprosjektfase som de er inne i nå:

- Entreprenør og rådgivere ble kontrahert i juli i år og er med i hele forprosjektfasen, noe vi anser som veldig viktig. Vi har også samlokalisert alle som driver med planlegging i denne prosessen, det mener vi også er en viktig forutsetning for å skape et godt prosjekt, forklarer Grindheim.

Byggestart blir i 2017, og det er to store bygg som skal reises. Psykiatribygget blir på 12 000 kvadratmeter
og skal etter planen stå ferdig i 2018. Det 31 000 kvadratmeter store somatikkbygget skal være innflyttingsklart i 2020. Total kostnadsramme er på 2,5 milliarder kroner.