Av Ole Haabeth, fylkesordfører

Østfold har en sterk befolkningsvekst, robust bystruktur og godt utbygd infrastruktur. Med en kompakt geografi, sentral beliggenhet mellom Oslo-regionen og kontinentet er det korte avstander til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Østfold har betydelig ressurser innen skog og landbruk og et rikt natur-, kultur- og fritidstilbud for bosatte og besøkende.

Næringsstrukturen er robust og variert med høy industrikompetanse, godt kvalifisert arbeidskraft og sterke kompetansemiljøer innen bl.a. energi og miljø. Fylket har en næringsrettet høyskole med høyere profesjonsutdanning for et bredt spekter av bransjer og sektorer. Østfold har en rekke bedrifter som er internasjonalt konkurransedyktige, og noen sterke næringsmiljøer, klynger og nettverk som er nasjonalt eller internasjonalt ledende.

Samarbeid

Det offentlige, akademia og næringslivet har forskjellige roller, perspektiver, kompetanse og erfaringer og samarbeid gir en styrke i næringsutvikling. Denne styrken benytter vi oss av og har dannet partnerskapet Næringsriket Østfold. Det består av 21 likeverdige partnere fra alle aktører. Vi skal jobbe med å fremme og inspirere til vekst i Østfold og visjonen er «Et næringsliv som ligger et steg foran». Partnerskapet har som mål å øke sysselsettingen i Østfold og næringslivet konkurransekraft og vekstmuligheter.

Omstilling for fremtiden

I Østfold har vi gode muligheter for vekst innenfor fremtidens næringsliv. Digitalisering og grønt skifte er globale trender hvor vi har fordeler. Smart Innovation Norway er et kompetansesenter innenfor digitalisering som også har en Inkubator, og flere av våre kommuner har satt i gang «Smarte byer og samfunns» program.

Det grønne skifte har vi også gode fordeler. Vi er store innen landbruk og kan vi si at vi bor midt i matfatet. I tillegg er vi store på næringsmiddelindustri og treforedling. Vi bygger på den kompetansen vi har – og nettopp industrikompetansen vår er viktig.

Jeg kan med stolthet si at Østfold er et godt sted å drive næring og vi er rustet for fremtiden.