Den 85 000 kvadratmeter store bygningsmassen har kostet seks milliarder kroner og består av 3 600 rom og et akuttmottak. Under planleggingen tok man hensyn til hva man mente fremtidens pasienter ville ha behov for. Derfor har det nye sykehuset for eksempel utelukkende ensengsrom, men de har også endret mange tradisjonelle arbeidsmetoder for å gi pasientene et bedre tilbud.

Et formidabelt prosjekt

Mens sykehuset var under planlegging var tre arkitektkontorer og over 50 arkitekter involvert.  Mye av utfordringene besto i å tegne et så stort bygg med tilstrekkelig høy arkitektonisk kvalitet innenfor relativt stramme økonomiske rammer. Samarbeidet mellom arkitektene forløp veldig bra. Den største utfordringen lå i å koordinere de ulike teamene, de tekniske fagene og de ulike entreprenørene som deltok i prosjektet.

Under planleggingen var det også viktig å forstå hvordan logistikken og arbeidsflyten fungerer på et sykehus og hva man må gjøre for å få de ulike enhetene til å fungere best mulig sammen. For eksempel bør fødeavdeling, nyfødtintensiven, røntgen og operasjonsavdelingen ligge nærmest mulig hverandre for at funksjonaliteten skal bli optimal.

Teknisk krevende infrastruktur

I et så stort bygg som dette er det også mange spesielle hensyn som må tas i forhold til den tekniske infrastrukturen. En MR-maskin krever for eksempel mye energi samtidig som den avgir mye varme. Det stiller spesielle krav både til kraftdimensjonering, ventilasjon og kjøling. Når bygget ble planlagt ble det også lagt vekt på at det skulle være så fleksibelt at det ikke blir for komplisert å foreta fremtidige oppgraderinger.

Tunløsning

Tradisjonelt har sykehusene gjerne hatt store sengeposter med lange korridorer og et vaktrom i midten. På Kalnes har de heller satset på døgnområder som består av flere tun. Hvert tun består av bare ni senger og har en arbeidsstasjon midt i tunet. Dette gjør at det blir mindre gangavstand. De ansatte føler at de får bedre oversikt over pasientene, mens pasientene føler seg tryggere siden det er ansatte nærmest rett utenfor døren deres hele tiden.

Elektronisk varsling og elektroniske tavler

Når en pasient trenger hjelp går det en melding direkte til en smarttelefon hos pleierne. Fordelen er at pasienten kan få hjelp av den riktige pleieren med en gang.

På vaktrommene er whiteboardtavlene byttet ut med store elektroniske tavler som inneholder mer informasjon enn de tradisjonelle whiteboardtavlene de benyttet før.

Det er innført tavlemøter hver morgen. De ledes av seksjonsleder, og både leger og pleiepersonell er med på det stående møtet der de har en rask gjennomgang av alle pasientene. Der får de blant annet oversikt over hvem som skal reise samme dag. Dette gir en bedre pasientlogistikk og har dessuten også forenklet hverdagen til renholdspersonalet som mottar melding om hvilke rom som skal ha vanlig renhold og hvilke som kan vaskes og stelles for avreise. Meldingen får de direkte på et nettbrett.

Dette er bare noen få eksempler på alle forhold og tekniske løsninger som måtte ivaretas under planleggingen av det nye sykehuset.