Det er Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen som samarbeider i Bypakke Nedre Glomma. Ved å satse målrettet på kollektivtransport, sykkel og gange skal bypakken bidra til å gjøre Sarpsborg og Fredrikstad til en bærekraftig region hvor innbyggerne både kan reise effektivt og miljøvennlig.

– Formålet er å gjøre regionen vår enda bedre å bo i, derfor satses det et sted mellom 10 til 12 milliarder kroner. Det er viktig å unngå vekst i biltrafikken, men å løse det økte transportbehovet med kollektivløsninger, sykkel og gange, sier Tore Veum som er prosjektleder for utbyggingen av strekningen Ørebekk - Simo utenfor Fredrikstad.

Et veiprosjekt med mange utfordringer

Ørebekk - Simo er et godt eksempel på et område med mange trafikale utfordringer som nå er i ferd med å bli løst takket være bypakken.

– Vegstrekningen vi snakker om er innfartsveien fra vest til Fredrikstad. Veien går gjennom et gammelt industriområde og trafikken var preget av mye køer i rushtiden. Her er vi nå i gang med byggingen av en ny firefeltsvei med tosidig gang- og sykkelvei. Strekningen er bare 1,4 kilometer lang, men byr på en rekke spesielle utfordringer, forteller Veum.

I anleggsperioden har det blitt anlagt midlertidige veier for trafikantene. Det har blant annet blitt bygd to midlertidige bruer over Seutelva hvor trafikken ledes over mens byggeprosjektene pågår.   

– På denne strekningen er det cirka 26 000 biler som passerer hvert døgn. Det var en av utfordringene, men trafikkavviklingen i området går etter forholdene bra. En annen utfordring var grunnforholdene. Den nye brua som vi bygger må fundamenteres til fjell, og på det meste er dybden 40 meter. Det er også mye kvikkleiere i området, så det har vært en av de største utfordringene i dette prosjektet. Men også brua i seg selv er spesiell. Den er cirka 100 meter lang, og i overkant av 30 meter bred,  noe som gjør dette til en av de bredeste bruene i Norge. I tillegg ligger den i en kurve, det gjør at brua i seg selv er en utfordrende konstruksjon, sier prosjektlederen.

God flyt

Arbeidene på veistrekningen mellom Ørebekk og Simo startet høsten 2015 og trafikkåpning er planlagt i 2018. Når prosjektet står ferdig vil to av de fire kjørefeltene for bil bli såkalte sambruksfelt som bare skal trafikkeres av kollektivtrafikk eller av personbiler med to eller flere passasjerer.

– Vi har stor tro på at den totale løsningen vil gi veldig god flyt i trafikken. Kollektivtrafikken blir godt ivaretatt, det samme blir tilbudet til de gående og syklende.

Befolkningsvekst

Det forventes en befolkningsvekst i Nedre Glommaregionen og at regionen også vil måtte ta unna for noe av den veksten som er spådd i Osloregionen. For beboerne, og ikke minst for næringslivet, er det svært viktig med effektiv kommunikasjon. I dette bildet er derfor Bypakke Nedre Glomma et svar på mange de utfordringene som regionen står overfor.

– Selve byggeprosjektet har en kostnadsramme på 717 millioner kroner. Et slikt prosjekt skaper direkte ringvirkninger og vekst i nærmiljøet. Den lokale entreprenøren Park & Anlegg fikk  hovedentreprisen med en kontraktsverdi på 417 millioner. Forøvrig vil de samfunnsmessige ringvirkningene bidra til å gjøre hele regionen mer attraktiv både for næringslivet, de som bor her og de som besøker oss, avslutter Veum.