– Næringslivet vårt står overfor endringer som er altomfattende når det kommer til digitalisering. Endringene vil både berøre måten vi arbeider på, produksjonsmetodene våre og den måten vi selger produktene og tjenestene våre. Det er mange drivere som ligger til grunn for denne utviklingen. For eksempel ser vi en utstrakt bruk av sensorteknologi som bygges inn i stadig flere produkter. Produktene kobles også i mye større grad sammen i det som har fått navnet Internet of Things. Kombinert med billig lagring og en datakraft som stadig blir sterkere, gjør det at det blir mye enklere enn før å ta ned og behandle store mengder data. Dette setter oss i stand til å se nye mønstre og å lage nye prosesser. Etter som den digitale utviklingen skyter fart medfører det store endringer for næringslivet, sier Tor Olav Mørseth som er administrerende direktør ved Digital Norway.

Store ringvirkninger

Et godt eksempel på den raske teknologiske utviklingen er selvkjørende biler. Det er ikke så mange år siden den vanlige holdningen var at datamaskiner kunne hjelpe oss med mange oppgaver, men at de mest kompliserte oppgavene måtte menneskene fortsatt gjøre selv:

– Særlig trodde man at datamaskiner ville slite med å finne ut av kompliserte prosesser i uforutsigbare miljøer der mange impulser måtte behandles parallelt, men vi tok feil. I dag er selvkjørende biler en realitet og det kan bidra til formidable forandringer. Det kan hende at vi slutter å kjøpe biler, men i stedet kjøper transport. Behovene for nye veier kan kanskje reduseres siden datamaskinene er flinkere og langt mer effektive sjåfører enn oss. På område etter område vil vi se at den teknologiske utviklingen gir store direkte og indirekte ringvirkninger, fortsetter Mørseth.

En koblingsboks

De utfordringene som næringslivet står overfor når det kommer til digitalisering kan møtes på flere måter. De kan si; «Vi har et kjempeproblem», men de kan også si; «Her åpner det seg store muligheter for oss"

– Det er her vi kommer inn i bildet. Digital Norway er en plattform for deling av kunnskap og kompetanse. På mange måter skal vi fungere som en koblingsboks mellom ulike selskaper, bransjer og akademia, sier Mørseth.

Toppindustrisenteret skal tilby konkrete kompetansetjenester og blant annet bidra til å analysere digitaliseringens effekt på ulike bransjer. De kan også hjelpe næringslivet med å avdekke hvordan teknologiutviklingen skaper utforfordringer og muligheter, og hvordan teknologiendringene best kan utnyttes.

– Vi ønsker å være en initiativtaker og pådriver gjennom å sette sammen og la selskaper fra flere bransjer dele kunnskap og jobbe sammen slik at det skapes nye vekstnæringer i Norge.

Et utstrakt samarbeid

Statoil, DnB, Telenor og en rekke andre av landets ledende selskaper står som eiere av Digital Norway. Nærings- og fiskeridepartementet og Oslo kommune er med som strategiske medlemmer som støtter opp under initiativet. I tillegg har Digital Norway en rekke partnere innen akademia.

– Akkurat nå er vi i ferd med å bygge opp Digital Norway, Toppindustrisenteret. Vår måte å jobbe på er å bygge ekspertnettverk gjennom eierne og alliansepartnerne våre. Det gjør oss i stand til å koble de beste ekspertene – uavhengig av hvor de kommer fra – på de ulike utfordringene. Hittil har det nok vært veldig vanlig at de enkelte selskapene har sittet mye for seg selv. Gjennom dette samarbeidet får de tilgang til ny kompetanse på tvers av bransjer og mulighet til å lære av hverandre, avslutter Mørseth.

Dette er Digital Norway - Toppindustrisenteret

  • Et initiativ som skal bidra til å øke hastigheten på digitaliseringen av norsk næringsliv.
  • En plattform for deling av kunnskap og kompetanse og for samarbeid på tvers av selskaper og bransjer.
  • Initiativet er basert på at deltakerne deler kunnskap der det er naturlig og mulig, men konkurrerer der det er nødvendig, inspirert av Toppidrettssenteret.
  • Digital Norway er et kommersielt drevet selskap som eies av 15 ledende norske selskaper. Selskapet drives ut fra en non-profit- tankegang.