Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening

Industrien har vært, og er fortsatt, den mest avanserte og kompetente del av regionens næringsliv. Den har vært gjennom kontinuerlig omstilling, automatisering, digitalisering og internasjonalisering over en årrekke. Og den tiltrekker seg alle kategorier arbeidskraft enten det er høyt utdannede eller gode fagarbeidere.

Store deler av nedgangen i industrisysselsettingen i denne regionen er kompensert ved at de vareproduserende bedriftene er blitt store kunder hos lokale vare- og tjenesteleverandører. Industriens spesialisering og «outsourcing» har bidratt til den sterke veksten i privat tjenesteytende sektor. Vi har dermed over noen år fått en langt større grad av gjensidig avhengighet mellom de ulike deler av næringslivet. Sagt på en annen måte; Aldri har en industriarbeidsplass gitt større ringvirkninger enn nå.

Denne utvikling i næringsstrukturen har flere positive sider. En nyetablering i denne regionen kan nemlig støtte seg på en usedvanlig sterk klynge av leverandører. Østfold har et svært finmasket, dypt og bredt nettverk av tjenesteytere og leverandører innen de aller fleste bransjer. Nettopp dette gjør nyetableringer mindre kapitalkrevende, mindre kompliserte og dermed også mindre risikofylte. En annen viktig innsatsfaktor er arbeidskraft. Regionen er folkerik og kompakt med god infrastruktur. Den fungerer dermed som ett arbeidsmarked, godt plassert med kort vei til Oslos arbeidsmarked og ikke minst det svenske. Nyetablerte bedrifter merker fort at det er svært mange høyt utdannede og kvalifiserte arbeidstagere i fylket, som mer enn gjerne avslutter Oslo – pendlingen til fordel for arbeid i en av regionens bedrifter.

Østfold har aldri vært tilgodesett med et stort antall statlige arbeidsplasser. Det har bidratt til at hele regionen har en klar forståelse for det private næringslivs betydning for verdiskapning og arbeidsplasser. Både kommunene og fylket har administrativ og politisk ledelse som er høyt motiverte til å bidra med tilretteleggelse for eksisterende og nytt næringsliv. Forståelsen for, og kunnskapen om, næringslivets behov er sterk. Vertskapsfunksjonen for næringslivet er satt høyt på agendaen. Min erfaring fra mange år i næringslivet, både i og utenfor Østfold, er at man skal svært langt bort fra de sentrale strøk av landet for å finne tilsvarende næringsvennlighet.

Den store klyngen av industri og næringsliv i Østfold trives godt, men det er plass til flere. Både næringsforeningene og det offentlige står med glede til tjeneste for den som vil etablere seg i regionen.