Trygve Sagen, administrerende direktør i Holte Consulting

1. Hvilke suksessfaktorer må ligge til grunn for at et prosjekt skal bli vellykket?
God forståelse av målbildet. Hva ønsker vi oppnå som effekt av prosjektet. Målbildet må verifiseres kontinuerlig fordi våre omgivelser utvikler seg undervegs, og hensyn må tas for å lykkes med ønskelig resultat.

2. Hva kjennetegner en god prosjektleder?
Morgendagenes prosjektledere vil i større grad samkjøre prosjektgjennomføring med virksomhetens målsetninger og fungere som daglige ledere for sine prosjekter. Denne utviklingen vil med det forvandle prosjektlederprofesjonen de neste årene. Med dette vil man få et helt annet eierskap til verdien av prosjekter, mer engasjerte prosjektteam og lære å bidra til forretningsmessig verdiskapning.

3. Hva er typiske fallgruver i et prosjekt og prosjektgjennomføring?

  • Uklar forståelse av effekt eller gevinst:
  • Vet vi hva vi er ute etter å oppnå? - kundeperspektivet.
  • Mål: Manglende forståelse av formålet med prosjektet - kundeperspektivet.
  • Upresise mål: Ikke målbare eller svarer til ønsket gevinst.
  • Rett på løsning: Alternativer ikke vurdert.
  • Manglende støtte fra/forankring hos prosjekteier/ledelsen.
  • Undervurderer behov for ledelse, lagånd, tilpasning, strategi, innovasjon, inspirasjon.

 

Siri Moreira, senior rådgiver i Habberstad

1. Hvilke suksessfaktorer må ligge til grunn for at et prosjekt skal bli vellykket?
Først og fremst så er det avgjørende at prosjektet er godt forankret i ledelsen, samt at det har en tydelig definert prosjekteier. Det må etableres en styringsgruppe som bemannes med de rette personer og som ledes av prosjekteier. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen på jevnlig basis, og eskalerer problemstillinger ved behov.

2. Hva kjennetegner en god prosjektleder?
En god prosjektleder må være målrettet, strukturert og inneha gode analytiske evner. Vedkommende må være selvgående og ikke minst ha en sterk gjennomføringsevne. Evnen til å skape en god team spirit er essensiell. Uten et motivert team kommer det ingen resultater. Som om ikke det var nok, så må prosjektlederen også være god på oppfølging.

3. Hva er typiske fallgruver i et prosjekt og prosjektgjennomføring?
En av de mest typiske fallgruvene er manglende endringshåndtering. Det er helt naturlig at det oppstår behov for endringer etterhvert som oppgaven modnes, men da må dette håndteres formelt. God økonomioppfølging er også viktig sammen med riktig kompetanse, da det som regel er spesielle oppgaver som skal utføres. Et prosjekt skal levere på tid, kost og kvalitet og da er riktig bemanning en forutsetning for å nå målet.


Tom Hagen, avdelingsleder Byggteknikk Oslo i Høyer Finseth

1. Hvilke suksessfaktorer må ligge til grunn for at et prosjekt skal bli vellykket?
God bestiller-kompetanse hos byggherren er svært viktig. Det er nødvendig å definere bestillingen og behovene tidlig. Dette er en viktig kompetanse som er med fra starten av, og som følger prosjektet gjennom alle faser. Videre er det avgjørende at alle parter er omforent om prosjektets mål. Det bør utarbeides et felles teknisk konsept som ivaretar viktige grensesnitt og reduserer usikkerheter.

2. Hva kjennetegner en god prosjektleder?
En god prosjektleder er strukturert, har gode kommunikasjonsevner og er en trygg og tydelig leder. Videre har vedkommende kompetanse innen kontraktsforvaltning og evner å forstå aktuelle problemstillinger. Det er viktig at prosjektleder er proaktiv i forhold til utfordringer som kan oppstå. Det er vesentlig at vedkommende har evne til å se helheten i prosjektet og fokusere på avtalte mål.

3. Hva er typiske fallgruver i et prosjekt og prosjektgjennomføring?
Det er viktig å utarbeide en god fremdriftsplan og sette av tilstrekkelig tid til å gjøre gode løsningsvalg. Har man ikke det, vil man risikere å møte på utfordringer i gjennomføringsfasen. Et annet problem kan være urealistiske og lave budsjetter som gjør det vanskelig å finne gode løsninger. Videre kan en ubesluttsom prosjektleder føre til manglende framdrift i prosjektet.

 

Magnus Fladseth, prosjektleder i Kruse-Smith

1. Hvilke suksessfaktorer må ligge til grunn for at et prosjekt skal bli vellykket?
Viktige elementer kan være riktig kalkyle, en balansert kontakt, nok tid før oppstart og et riktig prosjektteam. Ord som samarbeid og kommunikasjon er viktige parametere for å oppnå et vellykket prosjekt. Vi må gjøre hverandre gode. Få dine samarbeidspartnere til å føle eierskap for prosjektet, så vil dere oppnå suksess sammen. Det må legges til rette for gode prosesser. Et godt styringssystem med verktøy sørger for dette.

2. Hva kjennetegner en god prosjektleder?
Den viktigste kvaliteten en prosjektleder må ha, er følelsen av eierskap til prosjektet. Prosjektlederen er den som skal se helheten i et prosjekt, og da er det viktig med bred faglig forståelse og kompetanse. Gode og raske avgjørelser tas på bakgrunn av en helhetlig involvering i prosjektet.På det medmenneskelige plan er det viktig å involvere kollegaer. Ellers vil jeg trekke frem evnen til å være åpen for nye impulser.

3. Hva er typiske fallgruver i et prosjekt og prosjektgjennomføring?
Det å begynne å bygge for tidlig fører aldri til noe godt. Som oftest bygges det feil, og arbeid må gjøres både to og tre ganger. Dårlig personalpolitikk fører til medarbeidere som ikke er inspirerte til å yte for prosjektet. Unngå å inngå avtaler basert kun på økonomi. Det kan være fristende, men gir nok i mange tilfeller en kortsiktig gevinst. Å «dytte» på frister er veien til et uoversiktlig prosjekt. Unngå dette. Vær lojal til alle frister så langt det er mulig.