– Det har alltid vært en verdiskapningsregion. Dette er et kjennetegn og har preget mye av kulturen i området, som vi nå kan nyte godt av i et næringsliv i stor endring, mener Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Veksten i regionen

Hensiktsmessig infrastruktur, arealplanlegging og samferdselsplanlegging er også store faktorer som har bidratt til veksten i regionen, forteller Kreutzer.

– Jeg tror nøkkelen til vekst ligger i hvordan man kombinerer næringsarealer og gode bomiljøer med fungerende trafikkløsninger. Med tanke på antall nyetableringer i regionen, står Drammen ovenfor viktige valg i forhold til dette. 

Finansnæringen er viktig

I regionen spiller finansnæringen en viktig rolle fordi den sørger for tilgang til kapital, og finansiering av ny teknologi, forretningsmodeller, og et lønnsomt næringsliv, mener Kreutzer.

– Alle de viktige aktørene er godt representert i regionen, og dette bidrar til at regionen er et dynamisk vekstområdet.  

Subsea valley

Aksen Asker-Drammen-Kongsberg har også vært sterke på olje, gass og subsea. Disse miljøene kommer til å spille en sentral rolle fremover, og kunnskapen kan legge grunnlag for en fremvekst i andre næringer.

– De ledende fagmiljøene vil danne grunnlag for en knoppskyting av nye virksomheter og nytt næringsliv. Regionen er preget av et godt service- og tjenestetilbud, som vil være viktig fremover.

Også på kulturfronten skjer det spennende ting.

– Drammen har en svært levende kulturscene, og jeg tror det skjer interessante ting i møte mellom næringsliv og kultur, som kan danne grunnlag for ny verdiskapning.

Grønne forretningsmuligheter

Kreutzer tror det ligger store muligheter i nye forretningsmodeller og ny teknologi som bidrar til lavutslippssamfunnet.

– Den teknologien og kompetansen som er i regionen bør representere et godt grunnlag for å skape grønne forretningsmuligheter. I tillegg er det gode eksempler på at man på byggeområdet har kommet langt og tar i bruk bygg som utnytter ny teknologi.