Sikkerhetsnivået i den norske flåten er høy, men det finnes selvfølgelig unntak. – Derfor må både redere, sjøfolkene og vi fortsette arbeidet med å øke sikkerheten for disse, samtidig som vi må ha sterkt fokus på å opprettholde og forbedre sikkerheten i hele næringen, sier avdelingsdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet.

Ulykker

Antall arbeids- og personulykker har de siste årene hatt en nedadgående trend. Dette tyder på at næringen har jobbet godt og at tilsynenes og næringens fokus har gitt resultater. Når det gjelder skipsulykker har imidlertid trenden vært noe stigende de siste årene, men årsakene til dette er uklar. Antall grunnstøtinger ligger høyt, men aktiviteten har også vært stor. Det er derfor viktig å understreke at alle som har en rolle i den maritime næringen fokuserer på forbedringer og høyt sikkerhetsnivå.

Ser man på ulykkesbildet, er det en deling på menneskelig og teknisk faktor. Det er derfor viktig å opprettholde høy kompetanse blant sjøfolkene og at man påser at kompetansekravene følges, sier Alvestad. I tillegg er det viktig at arbeidsforholdene om bord er slikt tilret- telagt at man klarer å overholde kravet til tilstrekkelig hvile. Den tekniske faktoren avhenger av at man har en helhetlig oppfølging på vedlikehold og kritiske komponenter. Rapporter fra andre etater, som for eksempel Kystverket, viser at flere skip ligger på drift for å rette feil som har oppstått på maskineri og manøversystem.
 

Ansvarliggjøring

Det vil i årene fremover bli gjort grundig risikovurdering på de for- skjellige fartøygruppene og ut fra dette utpekes årlige fokusområder for tilsyn.

Vi har og vil fremover bevisstgjøre reders plikt til å operere sik- kert og at dette ansvarliggjøres gjennom rederiets og fartøyets ISM-system. Revisjoner av skip, klasseselskap, rederier og utdanningsinstitusjoner har og vil bli en viktig del av vårt arbeid, samtidig som vi har et kontinuerlig holdningsskapende arbeid. Gjennom skipssikkerhetsloven har vi også som myndighet fått større mulighet til å følge opp med overtredelsesgebyr og tvangsmulkt i de tilfellene hvor pålegg ikke blir etterkommet, forteller Alvestad.

Viktig å unngå ulykker

Det finnes i liten grad norske særregler. Det meste av vårt regelverk er basert på internasjonalt regelverk og avtaler. Oppfølgingen av internasjonale skip i norske farvann følges opp gjennom havnestatskontroller. Det er viktig å unngå ulykker med oljesøl innen norsk sektor.

Norge har en lang og sårbar kystlinje, og det er derfor svært viktig at man unngår ulykker som medfører oljesøl – både av miljøhensyn og ikke minst i forhold til fiskebestanden, sier Alvestad.