Likevel kan mye gjøres for å bli enda bedre. Jeg tror det er viktig både for skipsfartens omdømme og konkurransekraft. Energieffektiv drift er noe som også vil bli viktigere og viktigere for de som kjøper skipsfartstjenester. Fra 1. januar 2013 innførte FNs sjøfartsorganisasjon IMO, gjennom sin miljøkomité (MEPC), strengere krav for å hindre luftforurensning fra skip. Videre, fra 1. januar 2015 ble det ikke lenger tillatt å slippe ut mer enn 0,10 vektprosent svovel i lavutslippsområder. Dette var et historisk vedtak. For første gang ble et bindende globalt regime for reduksjon av klimagasser innført for en internasjonal sektor.

Vedtaket inneholder krav om å beregne en indeks for energibruk på definerte skip over 400 bruttotonn – en energieffektivitetsindeks eller utslippsindeks, kalt EE-DI. Indeksen måler mengde utslipp av CO2 i gram per tonn last som fraktes én nautisk mil. Kravene skjerpes gradvis framover i tid; i 2020 og 2025. Dette betyr at nye skip må bygges mer energieffektive enn det som er standarden i dag. På den måten vil en også få skip som bruker mindre drivstoff enn dagens.

I tillegg er det et krav at alle skip over 400 bruttotonn må ha en plan for energieffektiv drift. Gjennom bedre planlegging av måten et skip opererer, kan en med enkle grep spare drivstoff. Dette gir bedre økonomi og redusert utslipp av klimagasser.

Ligger i forveien

Norge har svært mange dyktige skipsdesignere og utstyrsleverandører. Disse kan få et konkurransefortrinn fordi de allerede ligger langt framme på design av energieffektive skip. Erfaring har vist at ved å gjøre små endringer på skrog, baug, ror eller propell, kan en spare betydelige mengder drivstoff.

Et annet område der norsk skipsfart er langt framme, ja faktisk verdensledende, er bruk av flytende naturgass (LNG) til drift av skip. Ingen andre land har flere skip med LNG-drift enn Norge. Vi har omkring 15 års erfaring med dette drivstoffet, etter at den første gassdrevne fergen, MF Glutra (Fjord1), ble satt i drift så tidlig som i 2000. I dag benytter over 50 norske skip naturgass som drivstoff.

Etter alle disse årene kan vi slå fast at LNG som drivstoff har mange fordeler – særlig på miljøsiden. Utslippene av CO2 blir redusert med en fjerdedel, NOx-utslippene reduseres med hele 80-90 prosent, og utslipp av SOx og partikler blir tilnærmet eliminert. LNG fungerer i tillegg veldig bra driftsmessig.

Drar lærdom av Norge

Bruk av LNG som drivstoff kommer som følge av dette svært gunstig ut i de nye indeksene som IMO har vedtatt. Det er derfor ikke uten grunn at myndigheter og skipsfartsnæring i mange land har kastet sine øyne på Norge for å lære av vår erfaring. De siste par årene har fagpersoner fra en rekke land vært i kontakt med Sjøfartsdirektoratet og norske rederier for å få kunnskap om bruk av LNG på skip.

Sjøfartsdirektoratet sin hovedoppgave er å jobbe for sikker skipsfart og for lavest mulig negativ miljøpåvirkning fra skipsfarten. Samtidig slår skipssikkerhetsloven fast at det er rederiene som er ansvarlige for liv, helse og materielle verdier, og at lover og regler blir fulgt. Sjøfartsdirektoratet sin oppgave blir dermed å se til at rederiene driver i tråd med dette.

 

Av: Olav Akselsen