Mine beste tips

  • Tre maritime prosjekter
    Høgskolen i Vestfold leder tre prosjekter hvor maritim kompetanseheving står sentralt: VRI med regional fokus, MARKOM2020 med nasjonalt fokus og MARKIS med skandinavisk fokus. Prosjektene samarbeider for helhetlige løsninger.
  • Menneskets forutsetninger
    Human factors er et satsingsområde innen forskning i MARKIS og ved Høgskolen i Vestfold. Å tilrettelegge maritime systemer for menneskets forutsetninger er viktig, med stadig økende teknisk kompleksitet på fartøy.

 

Lønnsomme foretak har en tendens til å vokse. Det gjelder også skipsfart. Derfor er det nødvendig å koble lønnsomhet sammen med ”green shipping”. Men døren med skiltet ”lønnsom grønn skipsfart” kan være tung å åpne. Flere må bidra.

MARKIS-prosjektet

MARKIS er et interreg IVa EU-prosjekt som tar sikte på å skape et bransjeorientert nettverk omkring grønn maritim kunnskap og innovasjon i landområdene rundt Skagerak og Kattegat. Prosjektet arbeider for å skaff e til veie og å dele viten og kunnskap rundt miljøriktige og bærekraftige tiltak rettet mot utnyttelsen av vårt felles sjøområde. I MAKRIS har vi partnere med oss som evner å tilby spisset maritim kunnskap og fi nne ny viten gjennom forskning. Universitetet i Ålborg, Chalmers i Sverige og Høgskolen i Vestfold er alle velrennomerte forsknings- og utdanningssentre. Alle ligger rundt Skagerak og Kattegat og alle har god kontakt med industrien i regionen.

MARKIS har i tillegg med seg bransjeorganisasjoner som vet hvor ”skoen trykker”, altså hvilke behov bransjen har. Marintek i Frederikshavn, Svensk Marinteknisk Forum, Maritim Forum Sør-Øst og Oslo Maritime Nettverk (OMN) representerer vesentlig tyngde av bransjekunnskap i partnerlandene. Mange gode krefter er med på å forsøke å skubbe den tunge døren åpen, inklusiv fylkeskommunene i Vestfold og Telemark. Dette er fylker og kystområder med stor maritim industri og skipsfart. Også i denne regionen må den maritime virksomheten bli grønnere og mer bærekraftig. Vår lange kystlinje byr på mange uutnyttede muligheter. Kan det tenkes at grensesnittet mellom sjø og land kan utvikles bedre med tanke på bærekraftig forretning og levemåte?

Human factors

Mangelfulle rutiner som svekker sikkerheten til sjøs har i de siste årene dessverre fått konsekvenser i vår vakre skjærgård. Oljesøl etter grunnstøtingene til lasteskipet ”Full City” ved Langesund og containerskipet ”Godafoss” ved Hvaler er eksempler som har satt spor etter seg – ikke bare langs strendene, men også i bevisstheten blant folk. Hvordan er situasjonen når det gjelder beredskap og forebygging? Hvor stor andel utgjør menneskelig svikt på sjø og land i slike ulykker? Høgskolen i Vestfold og Chalmers tilbyr forskningskompetanse omkring ”human factors” i skipsfarten. Denne kompetansen er trukket inn i MARKIS-prosjektet. MARKIS arbeider for å legge forholdene bedre til rette for at grønn skipsfart i Skagerak og Kattegat skal kunne utvikles. Et godt nettverk er en god start. Å gjøre relevant viten og kunnskap tilgjengelig er nødvendig. La oss samarbeide for lettere å åpne døren.