Viking Line bestilte i desember 2010 et nytt skip til sin flåte. Dette skipet, Viking Grace, blir selskapets første som benytter LNG som drivstoff. LNG står for Liquefied Natural Gas og er flytende naturgass som hovedsakelig består av metan, men også noe etan samt andre hydrokarboner og nitrogen. – Tungoljen er i ferd med å fases ut og diesel er dyrt, så vi bestemte oss for å begynne å vurdere LNG, sier Tony Öhman, som er teknisk direktør i Viking Line. FNs skipsfartsorganisasjon IMO har tidligere vedtatt nye og strenge krav som skal redusere luftforurensning fra skip. I praksis innebærer de nye reglene at skip innen få år ikke lenger kan gå på den sterkt forurensende tungoljen. De strengere grensene for utslipp i utsatte områder (ECA) vil gjelde for SOx fra 2015 og for NOx fra 2016. – De strengere kravene var en faktor som bidro til at vi valgte LNG, sier Öhman.

Store miljøfordeler

LNG inneholder verken svovel eller tungmetaller, og reduserer karbondioksidutslipp med 20–30 prosent sammenlignet med olje. LNG oppfyller IMOs direktiv om at svovelinnholdet i skipsdrivstoff ikke skal overstige 0,1 vektprosent fra og med 2015. Dessuten oppfyller det kommende krav om reduserte nitrogenoksidutslipp. – Vi så miljøfordelene ved LNG. I tillegg var vi blant annet på studiebesøk i Norge og så at LNG skapte et godt arbeidsmiljø om bord, hvor man slipper oljesøl, forteller Öhman. Viking Line tror dette kan bli den fremste løsningen for Østersjøfarten i fremtiden. – Vi trafikkerer i et følsomt område med mye skjærgård. LNG passer inn her siden det gir så lite forurensning. I tillegg har vi mye krysningstrafikk hvor vi må kunne gå helt inn til byene, og da blir rent drivstoff spesielt viktig.

Norsk naturgass

Ett problem som Viking Line imidlertid oppdaget, var at infrastrukturen for levering av LNG ikke var på plass. Etter kontakt med flere mulige leverandører, valgte de et selskap som i 2011 innviet en ny LNG-terminal i Nynäshamn utenfor Stockholm. – Vi har klar en avtale om levering av LNG fra skipet settes i regulær drift 10. januar 2013. Lastebiler vil fylle opp en plattform med norsk naturgass, og så vil denne fylle opp skipet i løpet av en time. Hver dag vil det gå med 60–70 tonn med drivstoff, sier Öhman. Viking Line fikk støtte fra den finske staten til å undersøke mulighetene for å gå over til å bruke LNG som drivstoff.

Volumet reduseres

Viking Lines nye skip vil ha en kapasitet på 2800 passasjerer samt et stort antall kjøretøy. Skipet, som bygges ved STX-verftet i Åbo, vil trafikkere strekningen Stockholm–Åbo. – Det vil bli verdens største passasjerfartøy som går på LNG. Vi har hatt et nært samarbeid med myndighetene og mange organisasjoner for å få dette på plass. Prisutviklingen på olje har også vært slik de seneste årene at LNG begynner å bli lønnsomt. – Det er mulig at driftskostnadene kan bli lavere ved bruk av LNG.

Man slipper blant annet rensing og oppvarming av oljen.For at LNG skal kondensere, må den kjøles til under -160 °C. Volumet reduseres da cirka 600 ganger og muliggjør effektiv transport og lagring. Tony Öhman tror flere vil gå over til LNG i fremtiden. – Jeg tror det er enkelt å bygge opp en infrastruktur for levering av LNG. Det blir også et prisspørsmål, men mye tyder på at også andre selskaper vil gå over til å bruke LNG.