Maritim sektor har press på seg for å redusere utslipp. Med dieselbunkers slipper man ut store mengder NOx og SOx, i tillegg til en rekke partikler. Det er et sterkt fokus på å fi nne løsninger for å redusere disse utslippene. Statoil og Tarbit Shipping har i samarbeid med Wärtsilä, som leverte teknologien og NOx-fondet, gjennomført et unikt ombyggingsprosjekt. For to år siden initierte Statoil et prosjekt om å bygge om Bit Viking til å kunne kjøre på LNG. Tarbit Shipping AB, skipets eier og operatør, tok utfordringen. – Det er ingen andre som har prøvd seg på noe lignende. Dette er den første ombyggingen av et marint fartøy til LNG-drift, sier Anders Hermansson, teknisk sjef hos Tarbit Shipping. Når Bit Viking går på sitt primærdrivstoff LNG, reduseres utslippene betraktelig. – Vi reduserer NOx-en med 90 prosent, svovel med 100 prosent, partikler med 99 prosent og CO2 med 20 prosent. Det vil jeg kalle ganske store miljøgevinster, sier Hermansson. Bit Viking er det første tankskipet i verden som ikke er LNG Carrier og som bunkrer LNG direkte via lastearm på et LNG-anlegg.

Oppfyller kravene

Teknologien innebærer at skipet vil være i stand til å overholde de stadig strengere NOx-utslippsforskriftene fra norske myndigheter. I tillegg vil skipet kunne operere i områder der det er krav til kontrollerte utslipp. – Teknologien i seg selv er ikke ny. Det har vært store gassfartøy i drift siden 2002. Det nye er at vi har bygd om skipet slik at det kan benytte både LNG og diesel som drivstoff . Dette øker sikkerheten om bord ytterligere ved at man nå har doble drivstoff muligheter, forteller Hermansson. Og skipet er allerede bygd ut fra de høyeste sikkerhetsspesifi kasjonene, med blant annet doble skrog og doble maskinrom.

Fremtidsløsning

Hermansson har stor tro på teknologien. Men det må på plass bedre gasslogistikk. – Jeg tror vi vil se fl ere slike skip fremover. Problemet er å få fylt drivstoff . Får man på plass logistikken rundt LNG, kan dette bli noe for fremtiden, sier han. Men i dag hadde ikke denne ombyggingen vært mulig uten gode samarbeidspartnere og støtte fra NOx-fondet. – Dette har vært et særdeles vellykket prosjekt der fl ere har bidratt. Et slikt prosjekt er dyrt, og uten dette samarbeidet ville vi ikke lyktes. Prosjektet viser hvilke muligheter som ligger i ombygging til LNG. Det har vært en svært lærerik prosess. Vi har merket stor interesse fra hele verden. Det er mange som har fulgt med på det vi har gjort, sier Hermansson

Sjur O. Anda
redaksjonen@mediaplanet.com

Går langs norskekysten

  • Bit Viking er et spesialbygd fartøy for levering av petroleumsprodukter i kystnære farvann. Skipet har vært chartret av Statoil helt siden hun ble bygget i 2007. Nå transporterer hun petroleumsprodukter fra Mongstad-raffi neriet til terminaler langs hele norskekysten. – Konverteringen av Bit Viking til LNG-bunkers er et stort steg mot en mer miljøvennlig shippingoperasjon. Fartøyet har en veldig høy sikkerhetsstandard som gjør det mulig å drive sikre operasjoner langs den norske kysten fra Oslo til Hammerfest, sier Karl Brekke, Manager Trading i Statoil Crude oil, liquids and products.
     
  • Tarbit Shipping AB er operatør og eier av skipet. I samarbeid med Statoil har de konvertert fartøyet til å bruke LNG som bunkers. Hensikten er å redusere utslipp. De to hovedmotorene er bygget opp til å kunne håndtere både LNG og diesel som drivstoff . Primærdrivstoff et er i dag LNG. Men at fartøyet også kan gå på diesel, utgjør en trygg og pålitelig backup. Det er installert to LNGtanker på 500 kubikkmeter på skipets dekk. Konverteringen har vært utført av motorprodusenten Wärtsilä og er verdens første LNG-konvertering av et skip som ikke selv frakter LNG. Næringslivets NOx-fond har bidratt med inntil 75 prosent av kostnadene ved konverteringen. Det er det høyeste bidraget fondet har delt ut i 2011. Den første LNG-bunkringen ble utført i Risavika i oktober