Det har vært oppgang og nedgang også tidligere og vi kan lære mye av historien. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass retter blikket mot utfordringene som ligger foran oss. Vi har en strategi med fire hovedtema: Klima, nordområdene, sikkerhet og regelverk, samt industriens vekstvilkår og kostnader.

Knut, Thorvaldsen, fungerende direktør, Norsk olje og gass. Foto: Bjørn Vidar Lerøen

Miljøutfordringer

Endring i klimaet er den største miljøutfordringen vi har i dag. Konkret jobber vi med en rekke tiltak: Vi ser på hvordan bruke mindre energi under produksjon, bidra med å finne løsninger til fangst og lagring av CO2, bruke vår unike kompetanse for å bidra til utviklingen av fornybarteknologi, og vi skal levere nok naturgass til at bruken av kull kan reduseres.

En stor del av fremtiden for norsk sokkel i ligger i nord. I Barentshavet antar vi at de største gjenværende ressursene av olje og gass finnes. Nye funn de senere år gir optimisme. Økt aktivitet i nordområdene er viktig fordi det skaper sysselsetting i en landsdel som har stort behov for det og fordi det vil bidra til fortsatt verdiskapning for hele Norge.

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring:

  • I 2013 sto petroleumssektoren for 22 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt, for omtrent 30 prosent av statens totale inntekter, og om lag halvparten av norsk eksport.
  • Gjennom mer enn 40 år har olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel bidratt med over 10.000 milliarder til Norges bruttonasjonalprodukt.
  • Videre er 250.000 personer sysselsatt enten direkte eller indirekte i næringen.

Sikker drift

Sikker og effektiv drift har alltid vært viktig for at vi skal kunne drive forsvarlig på norsk sokkel. Vi har allerede et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Det har blitt stadig bedre de siste årene. Vi skal fortsette å dele våre erfaringer og vår praksis for å gjøre risikoen for ulykker enda mindre.

Skal vi lykkes som industri må rammebetingelser; regler, forskrifter og standarder være forutsigbare. De må bidra til å gjøre forsvarlig ressursforvaltning og kostnadseffektiv drift mulig.

Verdiskapning

Inntektene, investeringene og ringvirkningene fra vår industri skaper verdier for hundretalls milliarder hvert år. Johan Sverdrup representerer den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. Slike utbygginger er viktig for verdiskapningen i Norge og gir store ringvirkninger for sysselsetting, teknologiutvikling og for utvikling av leverandørindustrien.

I dag er mange bekymret for industriens kår, men vi skal utvikle oss videre. Brytningstid er en periode vi skal igjennom for å forme en enda bedre fremtid.