På 70- og 80 tallet ble feltene sør i Nordsjøen utbygd og satt i drift med gode resultater. Alexander Kielland-katastrofen ble et sjokk for verden og medførte store endringer i tenkningen rundt helse, miljø og sikkerhet, HMS.

Andre hendelser og ulykker, både i Norge og internasjonalt har vist at Petroleumsindustrien er avhengig av tillit fra storsamfunnet for å få slippe til i nye og sårbare områder. Både Deepwater Horizon og Gullfaks C viste oss at det kan være vanskelig å operere uten risiko.

Må identifiseres først

Risikoforholdene må indentifiseres og styres for å unngå ulykker. Leteaktiviteten i Barentshavet har høyt tempo. Leteriggen West Alpha er på vei til Kara-havet øst for Nova Semlja til et område som er isfritt bare tre måneder i året.

Disse prosjektene er krevende på alle måter. På grunn av værforhold og store avstander vil ikke helikoptrene vi bruker i dag fungere slik som de gjør på sørfeltene. Manglende infrastruktur og store avstander medfører at det blir krevende å ivareta evakuering, redning og beredskapsoppgaver.

Vanskelig å dekke nord

Fordi områdene ligger så langt nord, er ikke dagens satellittdekning god nok til å ivareta dagens behov for kommunikasjon. Integrerte operasjoner, telemedisin og nødkommunikasjon vil ikke være ivaretatt før det blir sendt opp to nye satellitter som dekker nordområdene.

Bransjen har igangsatt et utredningsprosjekt med fokus på HMS i nord. En konferanse med fokus på kunnskapsdeling avholdes 4. november i Stavanger. Her vil de fleste utfordringene og problemene bli belyst. Også løsningene på de fleste problemene vil bli lagt frem. Der vi fortsatt har mangler og kunskapshull må næringen utfordres til samarbeid for å løse problemene.

Manglende infrastruktur og store avstander medfører at det blir krevende å ivareta evakuering, redning og beredskapsoppgaver.

Krever ny teknologi

Polare lavtrykk og ising er krevende å håndtere. Dette krever ny teknologi, spesialsydde værvarsel og økt kompetanse hos både de som skal planlegge og utføre oppgavene. Ved lave temperaturer er det mange av de gamle riggene som ikke vil fungere i arktiske strøk.

Operatørene har et særlig ansvar for å velge rett rigg og mannskap med rett kompetanse til brønnene som skal bores. Fagforeningen SAFE og myndighetene har gitt uttrykk for ønske om at de første store utbyggingene i Barentshavet må inneholde utbyggingsløsninger som gir oss infrastruktur og beredskapsløsninger til å håndtere de videre lete- og utbyggingsaktivitetene i nord.