Olje- og gassektoren er en bransje hvor det har skjedd en rivende utvikling fra oljeeventyret startet på norsk sokkel på slutten av sekstitallet og frem til i dag. Olje- og gassbransjen opererer med høye verdier, mange underleverandører og mye avansert teknologi. Derfor har de naturlig nok høy fokus på sikkerhet i alle aspekter og det aller meste av virksomheten er gjennomregulert. Compliance, eller regeletterlevelsen, er derfor svært viktig for både operatørene og leverandørene i norsk olje- og gassindustri. 

Olje- og gassbransjen opererer med høye verdier, mange underleverandører og mye avanserte teknologi, fremhever advokat Eirik Rødsand som er leder for olje-og gassbransjeteamet i Onsagers.

- Den norske olje- og gassbransjen har gjennom årenes løp utviklet svært avansert teknologi for å kunne utvinne olje og gass på norsk sokkel. Når denne teknologien skal brukes til å utvinne naturressurser utenfor norsk sokkel innebærer dette ofte complianceutfordringer. Onsagers bistår en rekke internasjonale aktører innenfor olje- og gassektoren hvor etablering og sikring av immaterielle rettigheter blir vårt bord, tydeliggjør Eirik Rødsand.

Langsiktige partnerskap med en formell undertone, er vår oppskrift.

Problematikken rundt compliance kommer gjerne opp i forbindelse med operasjoner og etableringer i utlandet hvor man skal benytte nye lokale eller store internasjonale samarbeidspartnere.

Hvis selskapet opererer internasjonalt vil man oppleve varierende holdninger og kultur for regeletterlevelse og i ytterste konsekvens også korrupsjon.

- Når vi skal etablerer rettigheter i korrupsjonsuttatte land legger vi stor vekt på at våre agenter og partnere i disse landene er seriøse aktører som etterlever regelverket. Onsagers legger stor vekt på at våre kunder skal være sikre på at rettighetene blir etablert i henhold til gjeldende regelverk. Enkelte norske olje- og gasselskaper har også egne etiske retningslinjer og miljøkrav som også må forankres for å sikre at det ikke tas noen snarveier som senere kan slå tilbake på våre kunder, forklarer Rødsand.

Onsagers har et stort nettverk av samarbeidspartnere i utlandet. Sytti års erfaring kommer også godt med, og de har enda ikke opplevd tilfeller der de har hatt problemer med sine utenlandske forbindelser når det kommer til compliance, forsikrer Rødsand.

- Hovedregel for å sikre seg compliance med nye lokale og internasjonale aktører, er å operere med langsiktige og kjente samarbeidspartnere. Det sitter også i ryggmargen til våre norske kunder og våre internasjonale partnere når det gjelder å etterleve regler. Vi sikrer dette også  i skriftlige avtaler som beskriver kundens krav, hvor våre samarbeidspartnere forplikter seg til å etterleve disse kravene.

Onsagers håndterer patent-, varemerke- og designrettigheter for kunder i over 150 forskjellige land og kjenner IP bransjen svært godt. Vi går aldri inn i nye partnerskap med noen vi er usikre på, understreker Rødsand.

Samarbeid og rettigheter

- Olje- og gassbransjen er nødt til å ta i bruk ny teknologi for å få oljen opp på en mest mulig økonomisk måte og finne innovative løsninger som får ned produksjonsprisen per fat, sier Eirik Rødsand, advokat og partner i Onsagers.

Mye av nøkkelen for å øke lønnsomheten innen olje- og gassbransjen ligger i å ytterligere øke utnyttelsesgraden i oljereservoarene, samt utvikle ny kostnadsbesparende teknologi fra borrefase til og med produksjon og distribusjon. Innovasjon er avgjørende for å opprettholde konkurransekraften på norsk sokkel i et globalt olje- og gassmarked. I disse innovasjonsprosessene samarbeider gjerne operatørene med leverandørindustrien for å finne gode løsninger.

- Ofte er det slik at leverandørindustrien stiller med de kloke hodene mens operatørene bidrar med finansiering av prosjektene. Men uavhengig av samarbeidets form er det avgjørende at man blir enige om hvem som skal sitte igjen med rettighetene til resultatene til den nye teknologien som kan patentsøkes , forklarer Eirik Rødsand.

Avklart eierskap

- Avklaring av eierskap i innovasjonsprosesser er en krevende øvelse å gjøre innledningsvis i prosjektene, men vår erfaring tilsier at det er langt mer krevende å avgjøre disse spørsmålene i ettertid.

Ofte handler dette om å finne den rette balansen mellom partenes innsats i prosjektet og hva de skal sitte igjen med etter at prosjektet er ferdig.

Det handler også om at leverandørene stadig forbedrer sine eksisterende løsninger som de allerede har eierskap til og som de ofte har patentbeskyttet, mens operatørene bidrar økonomisk for å få utviklet kostnadsbesparende teknologi. I dette bildet er det ofte naturlig at leverandørene sitter igjen med patentrettighetene til videreutviklingene, mens operatørene får en betinget lisens, sier Rødsand.