- Etterspørselen etter energi vil holde seg på et høyt nivå i uoverskuelig fremtid, og en betydelig del av den energien som etterspørres globalt vil helt sikkert måtte komme fra olje- og gassvirksomhet, også når vi nærmer oss 2050. Derfor er olje- og gassbransjen en viktig næring som også vil være viktig for Norge i svært mange år fremover, sier Erling Kvadsheim som er direktør for næringspolitikk i Norsk olje og gass.

Da aktiviteten og prisene var på sitt høyeste i 2013 skapte bransjen hele 330 000 arbeidsplasser, og det var stor etterspørsel etter ny teknologi for olje- og gassproduksjon. Den høye aktiviteten førte igjen til at kostnadsnivået steg, noe som viste seg å ikke være bærekraftig da oljeprisene falt. Produksjonen er fremdeles høy, men det bygges ut færre nye felt og det arbeides hardt i selskapene for å redusere kostnadene, blant annet ved bruk av standardiserte produksjonsløsninger.

Produserer med lavest mulig klimabelastning

Norsk gass spiller en veldig viktig rolle i Europa hvor etterspørselen er høy. Norge er det landet i verden som produserer olje og gass med det absolutt laveste klimaavtrykket:

- Bransjen er veldig opptatt av å møte de klimaforventningene som vi står overfor og for Europa er norsk gass en klimatjeneste. Skulle energien i den norske gassen som eksporteres til Europa blitt erstattet med andre energikilder måtte de ha bygd 160 atomkraftverk eller 160 000 vindmøller. Hvis de skulle erstattet denne energien med kull, ville de økt utslippene av C02 med 300 000 tonn og det er mange ganger høyere enn det samlede norske utslippet. Derfor er det ikke bare viktig for Norge at vi produserer gass, men det er også bra for verden og gunstig for klimaet, sier Kvadsheim.

Teknologi i verdensklasse

Det er også et stort internasjonalt marked for norsk teknologi fra olje- og gassektoren i resten av verden.

- De norske teknologiselskapene er helt i spissen når det kommer til offshoreteknologi og vi ser at den ekspertisen vi tilbyr er etterspurt over hele verden. Oljebransjen er ikke bare Norges viktigste teknologibransje, den er også den bransjen der det foregår mest innovasjon. En rekke nye teknologier som i utgangspunktet ble utviklet innen olje og gass benyttes nå innenfor medisin, transport, fornybar energi og romfart, skyter Kvadsheim inn.

- Så det er veldig mange eksempler på hvor viktig olje- og gassbransjen er. Siden bransjen også er en innovasjonsdriver for mange andre bransjer gir den i tillegg stor effekt på andre næringer, og nettopp det er også et viktig argument for at vi fortsatt bør ha en sterk olje- og gassnæring.

FAKTA

I over 40 år har olje- og gassaktiviteten på sokkelen vært motoren i norsk økonomi, og dannet  grunnlaget for utviklingen av velferdsstaten.

60 prosent av ressursene ligger fremdeles under havbunnen og en fjerdedel er ikke funnet ennå.

I 2011 feiret Norge 40 år som produsent av olje og gass. Oljenæringen sysselsetter direkte og indirekte 250 000 mennesker over hele landet.

I 2000 nådde norsk sokkel produksjonstoppen for olje. Myndighetene laget derfor en ordning som gjorde det attraktivt for nye selskaper å satse på norsk sokkel. På den måten ble det økt leteaktivitet.

I 1999 fikk Norge og Stavanger et eget museum tilegnet olje- og gassnæringen. Oljemuseet dokumenterer olje- og gasshistorien, slik at folk flest kan få innsikt i industriens og samfunnets håndtering av Norges viktigste næringsvirksomhet.

Statoil ble opprettet 14. juni 1972. I 2001 børsnoteres selskapet etter at Stortinget året før hadde vedtatt delprivatisering av Statoil og salg av noe av statens egne eierandeler (SDØE) til selskapet.

Kilde: Norsk olje og gass