Hvilke mener du er de største truslene og utfordringene som norske bedrifter møter per dags dato og hva er dine beste tips for å unngå dem?

Det å forhindre uønskede hendelser krever at norske bedrifter har en bevisst holdning til forbyggende risikokultur. Det hviler et ansvar på ledelsen for å få økt fokus på alle typer risiko i en meget operasjonell hverdag, hvor fokus på økonomiske resultater ofte har høyest prioritet. Ønsket kultur defineres av øverste ledelse/styret og må etterleves av alle, god organisasjonskultur handler blant annet om å ha klare mål og ansvarliggjøre individene i organisasjonen.

Kulturbygging tar tid og da er langsiktighet og fokus et viktig kriterium. Med et utfordrende norsk regelverk ser vi dessverre ofte bedrifter som sliter med tolkning og forståelse av krav og anvendelse av regelverket, der kompetanse er nøkkelordet.

Hva er de beste tiltakene en bedrift kan gjøre for å sikre god risikostyring både internt og eksternt?

Det er viktig at en bedrift definerer ansvar og roller med dertil riktig kompetanse som vil gi klarhet i hvem som gjør hva. Det å få definert gode tiltak inn i planverket er et pre, hvorpå etterlevelse med målstyring er den beste forsikring på suksess.

Videre må ledelsen selv aktivt delta i kontinuerlig oppfølging og måling av de tiltak som er iverksatt for å få økt fokus på risiko i egen organisasjon. Gjennom avtaler og kontrakter kan man kontrollere noen av de eksterne forholdene, men ved ukontrollerbare forhold må man overvåke på en strukturert og transparent måte.

Hvordan synes du norske bedrifter generelt sett håndterer sin risikosituasjon i dag, og hvordan er det sett i et internasjonalt perspektiv?

Etablerte selskap har bedre kjennskap til og fokus på risiko, mens blant nye aktører og leverandører er det ofte store variasjoner. Risikostyring bør være en naturlig innsatsfaktor i alle bedrifter, og ikke bare brukes i forbindelse med gjennomgang av hendelser. Riktig brukt og implementert vil en god risikokultur på sikt føre til et konkurransefortrinn med mer effektiv produksjon.

I et internasjonalt perspektiv får norsk olje- og gassproduksjon mye skryt, da vi har et strengt regelverk i et utfordrende klima. Et godt regelverk sammen med et sterkt tilsyn har vært en viktig årsak til at risikokulturen er så god som den er. Dette krever på sin side både tett oppfølging og tilsyn, fordi vi vet at dette bilde fort kan snu.