Statoil er verdens nest største operatør av havbunnsbrønner og har cirka 520 brønner i drift. At de er havbunnsbrønner betyr at ventiltreet står på havbunnen og er fjernoperert fra plattformer eller fra land.

– I Statoil har vi en ambisjon om å få mest mulig olje og gass ut fra feltene våre og å operere og vedlikeholde havbunnsbrønnene mest mulig effektivt. Et av tiltakene vi har arbeidet med er å gjøre vedlikeholdet av havbunnsbrønnene med en betydelig lavere kostnad enn tidligere da vi benyttet de store og kostbare mobile riggene, sier bore- og brønnsjef i Statoil med ansvar for undervannsbrønnintervensjoner, Øyvind Jensen.

Systemet

I 2000 var første gang de startet med et såkalt stigerørløst system for å intervenere (gå inn i en brønn som er i drift) for å utføre ulike typer arbeid og vedlikehold på havbunnen. På toppen av brønnene på havbunnen står det ventiltre hvor man kan stenge og åpne brønnen. På toppen av denne settes det ned en brønnkontrollpakke (BOP) med et lubrikatorrør.

– Lønnsomheten ved å gjøre arbeid i brønnen blir bedre siden vi bruker fartøy og verktøy med lavere kostnader.

Fra overflatefartøyet, som i de fleste tilfeller er et skip, senkes det ned verktøy gjennom sjøen for å gjøre arbeid inne i brønnen gjennom lubrikatorrøret. De ulike typer verktøy for brønnarbeidet senkes gjennom lubrikatorrøret og sluses videre gjennom brønnkontrollpakken og inn i selve brønnen.

Inspeksjon og vedlikehold

Det er mange ulike ting som gjøres nede i brønnen med denne metoden. Ulike typer datainnsamling er vanlig. Det samme er inspeksjoner og tilstandskontroller på brønnen. Det er egne verktøy for å avdekke eventuelle lekkasjer og andre for å perforere fôringsrøret inn til reservoaret slik at oljen kan strømme. Soneisolering av deler av brønnen kan man også utføre for å isolere en del av brønnen hvis den produserer mye vann. Det gjøres også forskjellige tiltak som fører til økt utvinning av hver enkelt brønn.

– Lønnsomheten ved å gjøre arbeid i brønnen blir bedre siden vi bruker fartøy og verktøy med lavere kostnader. Skulle vi alltid brukt rigger til disse arbeidene, er det faktisk mange jobber som ikke ville blitt utført fordi det ikke ville vært økonomi i det, forklarer Jensen.

– Denne type tjeneste er med på å øke utvinningsgraden av olje og gass for mange felt.

– Vi har gode erfaringer. HMS-resultatene er for eksempel veldig bra, og fleksibiliteten er stor ved å bruke skip som vi kan flytte forholdsvis raskt mellom det nordligste feltet Snøhvit og de sørligste feltene i Nordsjøen. Dette er spesialfartøy hvor operatørene er spesialister med høy kompetanse som kun arbeider med brønnarbeid, forteller Jensen.

Følges fra land

Alle operasjonene kjøres og følges fra hovedkontoret i Stavanger. Moderne teknologi gjennom integrerte operasjoner gjør at de får data, bilder og video rett inn på sine skjermer. De har samhandlingsmøter mellom kontoret, oppdragsgiver og fartøyet om morgenen og flere ganger gjennom dagen mens operasjonene pågår.