Fairtrade er en internasjonal merkeordning som skal forbedre livsvilkårene for bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser, kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.

En lang prosess

Oslo kommune fikk status som Fairtrade-hovedstad i 2011. For å opprettholde status som Fairtrade-hovedstad har kommunen forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke kunnskapen om Fairtrade i Oslo og til selv å kjøpe Fairtrade-produkter innenfor de rammene og regelverket som gjelder for offentlige anskaffelser.

- Bakgrunnen for at Oslo ble Fairtrade-hovedstad var et forslag fra Venstre for å øke fokuset på rettferdig handel. Oslo skal og bør være et fyrtårn blant norske kommuner og offentlige virksomheter hva angår å ivareta arbeidstakeres rettigheter over hele verden og det var derfor naturlig for oss å bli en Fairtrade-kommune, sier Olaf Thommessen som er styreleder i Fairtrade-hovedstaden.

Men det det tok tid før interessen rundt Fairtrade ble stor nok forteller, Thommessen:

- Det ble trenert fra både politisk ledelse og byråkrati i mange år inntil Kristin Vinje ble finansbyråd og la frem en melding om rettferdig handel i Oslo kommune. Som følge av dette ble medlemskapet også satt høyere på dagsorden og litt etter litt ser vi øket interesse og fokus fra kommunens ansatte og den politiske ledelsen, forteller han.

Innkjøpsavtaler

Ved innkjøp skal de kommunale virksomhetene i Oslo alltid vurdere muligheten for å bestille produkter som er basert på etisk og rettferdig handel når det kjøpes inn ulike typer varer uansett om innkjøpet foretas på bakgrunn av inngått innkjøpsavtale eller ved at virksomheten selv gjennomfører anskaffelsesprosessen.

Krav som stilles til leverandørenes dokumentasjon på at etiske og sosiale krav er ivaretatt i produksjonsprosessen, skal dog ikke begrenses til et krav om dokumentasjon fra en bestemt merkeordning.

Byrådsavdelingen har også bedt om at alle kommunens virksomheter benytter produkter basert på etisk og rettferdig handel ved publikumsrettede arrangementer, og at de oppfordrer andre, ikke kommunale aktører, til å gjøre det samme når disse mottar støtte fra kommunen eller leier/benytter kommunens arealer til sine arrangementer.

Små fremskritt hvert år

- Dette medlemskapet trenger minst å likebehandles med andre involveringer kommunen har og vi gjør små fremskritt hvert år. Et gjennombrudd var da Oslo organiserte den internasjonale Fairtrade-konferansen noe som fikk både byen på kartet og temaet på dagsorden i byen, sier Thommesen da vi spør om erfaringene så langt. Også den nye byregjeringen ved finansbyråd Robert Steen er enig:

- Vår visjon er at Oslo skal bli en grønnere og mer rettferdig by, og at vi som by skal bidra med våre virkemidler til å også gjøre verden grønnere og mer rettferdig.  Å være Fairtrade-hovedstad er en viktig del av denne visjonen. Bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser gjennom bruk av Fairtrade-standardene er en viktig del av global fattigdomsbekjempelse. Derfor må vi få til et enda bedre samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og offentlig sektor om mer rettferdig handel, avslutter han.