- Omsetningen er relativ stabil når det kommer til omsetning av landbrukseiendommer i Norge. Hvert år omsettes et sted mellom 8 og 10 000 eiendommer og 80 til 90 prosent av disse selges innen familien, sier Rolf Langeland som er takstmann og eiendomsmegler i Norsk Landbruksmegling.

Det er få salg det er knyttet så mange følelser til som nettopp slike salg forteller Langeland:

- I Norge har vi et typisk familiejordbruk hvor det er vanlig å eie i mange generasjoner, derfor blir det ofte lange prosesser på grunn av både følelser og tradisjon. Ofte har ungene etablert seg andre steder og har ikke lyst til å overta gården. Dette er nok den vanligste mekanismen som setter i gang et salg i dag.

Undersøk alle forhold nøye

Å kjøpe en landbrukseiendom er noe helt annet enn å kjøpe en enebolig. Eiendommen er som regel mye større og har ofte mange bygninger av ulik kvalitet og alder. Det er heller ikke uvanlig at det er spesielle heftelser knyttet til eiendommen, for eksempel at noen har bruksrett på veier som går over eiendommen. Derfor anbefales det å gjennomgå all tilgjengelig informasjon ekstra nøye.

Odel

Reglene om odel er med på å komplisere kjøp og salg av landbrukseiendom. For å komme inn under regelverket er det to forhold som må være oppfylt. For det første må eiendommen ha mer enn 25 dekar dyrket mark eller 500 dekar produktiv skog, og det andre er at familien må ha eiet eiendommen sammenhengende i minst 20 år.

Kjøper må avklare om alle med løsningsrett har fraskrevet seg denne eller om det ligger en risiko for at noen i familien vil kreve eiendommen løst (kjøpe tilbake) med sin løsningsrett. Siste frist for å kreve å kjøpe tilbake er 6 måneder fra tinglyst skjøte og prisen fastsettes i rettsvesenet. Prisen kan være både høyre eller lavere enn kjøper har betalt.

Konsesjon

- Konsesjonsloven sier at vinneren av budrunden, den det er skrevet kontrakt med, må søke ordføreren i kommunen om konsesjon til å kjøpe eiendommen. Konsesjonssøknaden inneholder litt informasjon om søkeren og søkerens planer. Søknaden kan enten behandles administrativt i kommunen eller bli tatt opp til politisk behandling. Kommunen tar også hensyn til hva slags pris som er satt på eiendommen og skal avgjøre om prisen er samfunnsmessig forsvarlig. 98 prosent av alle konsesjonssøknader blir innvilget, de få som ikke innvilges, blir gjerne avslått fordi prisen er for høy.

Bo- og driveplikt

Dersom man kjøper en eiendom der det er fulldyrket jord overtar man også en plikt til å drive jorden videre, men det er mulighet til å leie ut driften etter bestemte regler. Det er også regler om boplikt dersom eiendommen er minst like stor som en odelseiendom. Da sier reglene at man må flytte inn på eiendommen senest etter et år og bo der sammenhengende i minimum fem år.