Landbruket er utgangspunkt for en av fi - re industriarbeidsplasser i landet vårt. Norsk mat- og drikkeindustri er største industrigren på fastlandet, når vi ser bort fra leveranser til petroleumssektoren. Og femti tusen Norske bønder representerer en stor del norsk næringsliv, som bønder, og som langsiktige industriutviklere. Sammen eier Norske bønder noen av landets viktigste industribedrifter - landbrukssamvirkene.

Bruk naturens resurser

Klimaforskerne tegner et bilde med høyere havnivå, fl ere fl ommer, hetebølger og mer tørke. Klimaendringene rammer raskere og hardere enn antatt og vil føre til lavere matproduksjon globalt. Kombinert med global befolkningsvekst er resultatet at fl ere mennesker må dele mindre vann og land. I Norsk Landbrukssamvirke mener vi at «den norske responsen » må handle om mer forskning og teknologiutvikling i nært samarbeid med den bondeeide mat- og skogsindustrien. Vi er rike på fossile ressurser, men minst like rike på fornybare ressurser. Norsk vareproduksjon og verdiskaping vil igjen bli tuftet på våre naturgitte og fornybare ressurser. Landbruket og Landbrukssamvirke står klar til å ta i bruk havet, skogen, og jorda til å skape ny industri og nye produkter.

«Foods of Norway»

Ett av vår tids store spørsmål er hvordan vi kan omgjøre biologiske prosesser til bærekraftig industri. Norsk Landbrukssamvirke har vært med å ta initiativ til å opprette «Foods of Norway», et nystartet senter for forskningsdrevet innovasjon, i stor grad fi nansiert av TINE, Nortura og Felleskjøpet, bøndenes egne industribedrifter som Vårt hovedmål er å erstatte importen av soya fra Brasil med norske fôrvarer, for eksempel gjennom proteiner som utvinnes gjennom makroalger eller trevirke. Om forskningsresultatene er gode kan de industrialiseres og danne grunnlaget for en ny teknologirevolusjon i landbruket som skaper arbeidsplasser og verdier med utgangspunkt i havet og skogen. Drømmen er at oljealderen kan erstattes med et nytt off shore-eventyr.

På jakt etter muligheter

Flertallet av oss tror at norsk matproduksjon blir viktigere i fremtiden. Spør du folk om de vil ha medisinfri og kjemikaliefri mat så er svaret ja. Dersom vi vil, kan dette fortsatt være et kjennetegn ved norsk matproduksjon. Vi mener det er avgjørende at trygg mat og god dyrevelferd er sak nummer én når fremtidens matpolitikk utmeisles. Med utgangspunkt i en verdensledende posisjon på dette området er grunnlaget lagt for en robust og innovativ næring som også kanlykkes med eksport av kunnskap og teknologi. Laksenæringen er det fremste eksemplet på dette, for det var forskningen i en bondeeid samvirkebedrift som la grunnlaget for Norges største eksportsuksess. Nå jakter vi på neste mulighet. Nylig etablerte norske bønder verdens mest innovative bioteknologiselskap innen svinegenetikk. Selskapet er allerede nest størst på verdensmarkedet. Det nye selskapet Topigs-Norsvin er et ektefødt barn av den norske landbruksmodellen fordi vi i Norge har avlet frem husdyr hvor dyrevelferd og forbrukerhensyn har vært styrende for næringen.

Oljen kom ikke først

Selv om oljen har gitt oss mye ble det industrielle og teknologiske grunnlaget for det moderne Norge lagt da vi temmet elvene og sikret oss billig energi. Likeså har norsk verdiskaping alltid tatt utgangspunkt i de fornybare ressursene vi har i naturen rundt oss. Dette er ressurser som er i ferd med å stige i verdi. Norske bønder representerer langsiktig privat eierskap som investerer i teknologi og innovasjon. Det er gull verdt for norsk økonomi. Det akkurat slike satsinger som skal fi nansiere framtidig velferd i Norge når vi sammen skal gjennom en grønn omstilling og oljesektoren ikke lenger gir oss en snarvei til velstand.