I 2013 la AgriAnalyse frem rapporten «Framtidas landbruksakademikere – fl ere, grønnere og mer klimatilpassede ». Den konkluderer med at det utdannes for få landbruksakademikere i Norge, og rekrutteringen må øke betraktelig hvis vi skal møte framtidas behov.

Norges Bygdeungdomslag har i 5 år jobbet for å øke rekrutteringen til grønne utdanninger, sammen med McDonalds og Felleskjøpet Agri. Det er mangfoldige og spennende muligheter som fi nnes innenfor den grønne utdanningsretningen. Å ta en grønn utdanning kan innebære å bli bonde, men åpner også opp for mangfoldige muligheter innen landbruk, skogbruk eller miljø. Eksempler på grønne utdanninger er husdyrvitenskap, landbruksforvaltning, plantevitenskap, landbruksøkonomi, arealplanlegging, utmarksforvaltning eller veterinærutdanning. Felles for disse er at de representerer fagfelt som kan sitte på løsninger ovenfor framtidas store samfunnsutfordringer, blant annet på matog klimafeltet. Men å rekruttere til utdanningene er ikke nok. Vi må se hele utdannings- og yrkesløpet i en helhet. Behovet for rekruttering til utdanningene er stort, fordi behovet for kompetanse i bransjen er økende. Derfor må også arbeidsgiverne identifi sere disse utfordringene og bli mer off ensive, presise og modige i sine rekrutteringsprosesser!

Naturbruk på videregående skole gir agronomtittel, og for mange som velger dette løpet er bondeyrket målet på sikt. For disse er det viktig med et velfungerende marked for omsetning av landbrukseiendom. Dette fordrer at vi har politiske virkemidler som sikrer at det er folk som ønsker å drive landbruk som har tilgang til å kjøpe landbrukseiendom. I tillegg er det viktig at prisen for landbruksareal og –bygninger ikke overstiger produksjonsverdien som landbruk. Med andre ord er konsesjonsloven og priskontrollen viktige virkemidler for å sikre unge mulighet til å slippe til i landbruket. Det er fortsatt slik at mange ikke kjøper gårder på det åpne marked, men snarere overdrar landbrukseiendom i familien. Gårdsoverdragelse rett etter endt utdanning er ikke aktuelt for alle, og for denne gruppen er det viktig med relevant arbeid fram til eventuell overdragelse.