- Med bakgrunn i behovet for nye areal og bekjempelse av lakselus ønsket vi å utvikle en teknologi som kunne løse begge disse problemene. Vi søkte derfor om utviklingstillatelse for et nytt konsept for offshore oppdrettsanlegg, Havfarm, som er utviklet i samarbeid med NSK Ship Design, sier Bjarne Johansen, miljøkoordinator og prosjektleder hos Nordlaks.

Fokus på fiskevelferd

Prosjektet innebærer en betydelig teknologiutvikling. Samtidig kan grensesnittet mot en biologisk produksjon bli den største utfordringen.

- For meg som fiskehelsebiolog er det viktigste at teknologien tar hensyn til miljøet og fisken. Vi kan ikke utsette fisken for påkjenninger den ikke tåler. Vannbevegelser er mye kraftigere i eksponerte farvann, i form av høyere bølger og sterkere strøm. Vi må tilpasse teknologi, driftsstrategi, og valg av lokaliteter til det fisken tåler. Det er fisken, og ikke teknologien, som vil sette grensene, sier han.

Mange fordeler

Konseptet er basert på en industriell plattform for mer effektiv og automatisert produksjon.

- På sikt kan det også bli muligheter for fjernstyring av enkelte funksjoner. Dette er i utgangspunktet et kompakt anlegg som er bemannet 24/7, og hvor man er selvforsynt med det meste, sier han.

En Havfarm kan ta i bruk arealer som i dag ikke er egnet for havbruk og vil derfor øke mengden tilgjengelig areal for matproduksjon i havet.

- Gjennom å ta i bruk eksponerte lokaliteter oppnår man større avstander til andre anlegg som reduserer risiko for å overføre lakselus. Man reduserer også potensialet for arealkonflikter, sier Johansen.

- I tillegg er strømmen mye sterkere på eksponert hav og resipientens kapasitet til å omdanne tilførte næringsstoffer vil være høyere. Dette gir mulighet for høyere produksjon sammenlignet med en beskyttet fjordlokalitet, sier han.

Mer effektiv produksjon av settefisk

Selskapet forsker også på mer effektive settefiskanlegg.

- Vi har et stort prosjekt hvor vi bygger ut settefiskkapasiteten med et resirkuleringsanlegg som gir muligheter til å produsere større settefisk.  Dette vil få store positive virkninger for vår lakselusbekjempelse, sier han.

- Gjennom bruk av luseskjørt og rensefisk det første året i sjø har vi god kontroll på lakselus. Det er vanskeligere å bruke slike tiltak det andre året i sjøen. Med det nye anlegget vårt får vi mulighet til å produsere større settefisk slik at produksjonstiden i sjøen blir kortere og utfordringen med lakselus blir mindre. Vi forlenger produksjonstiden ved land og har en kort og effektiv i sjø. Først i konvensjonelle anlegg frem til 1-1,5 kg og deretter i Havfarmen. Vi anser det som realistisk å produsere en hel syklus uten å måtte avluse, sier han.

- Vi er i dialog med Fiskeridirektoratet og dersom vi får tillatelsene vi har søkt om forventer vi å være operative i løpet av våren 2018, avslutter han.