Innovasjon i Bærum startet med erkjennelsen av at de neste 10-15 årene krever en annerledes kommune enn den vi har drevet til nå. Det skyldes befolkningsvekst, endringer i demografi, klimautfordringer og strammere økonomi. Derfor bestemte vi oss for å skape en synlig innovasjonskultur og satte en rekke delmål.

Ett viktig delmål var å etablere og delta på interne og eksterne delingsarenaer som fremmer innovativ kompetanse. Derfor startet vi bloggen Tanketanken.no og Facebooksiden «Innovasjon i Bærum kommune». Dette for å dele og lære – på tvers innad i kommunen, og med resten av Kommune-Norge.

Ledelse og forskning

Et annet delmål har vært satsing på lederutvikling. Vi har jobbet for å styrke innovasjonsledelsen i hele organisasjonen og i politiske organer.  Derfor etablerte vi LUP som er Lederutviklingsprogram for innovasjon og ledelse. Her får ledere og ildsjeler fra samme tjenestested brynt seg på innovasjon i teori og praksis. Ved slutten av dette året skal 120 av våre 200 tjenestesteder ha vært gjennom dette programmet. Ledelsesutviklingsprogrammet LUP er blitt en suksess.

I 2017 skal vi gå et skritt videre. Vi har satt av ti millioner kroner årlig for å kombinere innovasjon og forskning. Vi vil satse på noen få større prosjekter for å finne frem til fremtidens velferdstjenester. Men det vil bli mulighet for å søke lokale innovasjonsmidler til gode prosjekter.  Det vil også bli egen satsning på sosiale entreprenører.

And the winner is…

Et viktig tiltak for å synliggjøre innovasjonen er vår interne innovasjonspris ,og her kan alle som deltar i konkurransen om prisen melde inn tiltak. Det var 48 innovasjonsbidrag som ble meldt inn når prisen for 2016 skulle deles ut.  22. mars hadde jeg gleden av å dele ut prisen til et lokalt utviklet og gjennomført prosjekt med, av og for gamere – unge med spillavhengighet.

Gamere har av hjelpeapparatet tradisjonelt blitt oppfattet som en gruppe ungdommer det er vanskelig å få kontakt med og hjelpe. Fortvilte foreldre og behandlere opplevde at de ikke kom noen vei. Løsningen ble å ta gaming på alvor og behandle unge mennesker med denne lidenskapen med respekt.

I desember 2014 ble det etablert en tverrfaglig ressursgruppe som besto av ungdommer og medarbeidere fra Utekontakten og PPT. Et tett samarbeid resulterte i et seminar for medarbeidere i kommunen som i sitt arbeid møter ungdom som spiller mye dataspill. Gjennom foredrag og praktisk spilling ga ungdommen viktig kunnskap til hjelpeinstansene. Seminaret var en så stor suksess at ungdommen ønsket å gjøre noe mer, og ideen om en ungdomsklubb for gamere oppstod. Egnede lokaler fant de på Arena Bekkestua.

Et endret faglig perspektiv på dataspill som fenomen, har ført til at gamere nå blir sett på som ressurspersoner og ikke som dataspillavhengige. Med et slikt nytt faglig perspektiv har det vokst frem ulike prosjekter: Gamere om Gaming (en fagdag for fagfolk, arrangert av ungdommene), Spillhuset, foreldreforedrag (med ungdom som gamer som eksperter), sykehusgaming, læreplanprosjekt og nettstudier på videregående trinn.»

På sporet

Vi er på sporet og vi ser at satsingen på innovasjon skaper forandring og nye lærdommer. Innbyggerblikket er tydeligere nå enn for noen år siden. Vi spør: hva er viktig for deg. Vi ser på frivillighet med nye øyne. Vi prøver ut nye og bedre løsninger.

Dette går ikke over. Innovasjon er en av flere strategier vi følger for å utvikle fremtidens kommune. Vi har satt en god dagsorden for innovasjon i Bærum kommune.