Enerett oppnås gjennom registrering. Både varemerker, design og patenter beskyttes gjennom registrering hos nasjonal myndighet for industrielle rettigheter. I Norge er det Patentstyret som registrer varemerke-, design- og patentrettigheter. Ved å registrere virksomhetens industrielle rettigheter skaper man seg et konkurransefortrinn.

Registrering hos Patentstyret gir imidlertid kun vern i Norge. Dersom virksomheten din opererer internasjonalt bør du utarbeide en strategi for hvilke industrielle rettigheter du bør beskytte i markedene virksomheten skal konkurrere i.

Norske bedrifter har rett til å søke registrering av sine industrielle rettigheter i andre land på lik linje med bedrifter etablert i det enkelte landet. De industrielle rettighetene må i utgangspunktet søkes registrert hos hvert lands patentmyndighet. Det finnes ingen form for industrielle rettigheter som dekker hele verden, men det finnes ordninger som gjør det enklere å søke i flere land samtidig.

Norge er tilsluttet internasjonale samarbeid som sikrer enhetlige prosedyrer for innlevering av søknad om registrering i de stater som er part i samarbeidet. For beskyttelse i Europa finnes det i tillegg ordninger som gjør det mulig for søkere å oppnå beskyttelse i de fleste europeiske land via en søknad.

Registrering av rettigheter innebærer også kostnader. Du bør derfor ha et bevisst forhold til hvilke rettigheter som bør søkes registrert og hvor. En rekke faktorer kan påvirke vurderingene rundt dette. Faktorer som kan være viktige ved vurderingen er blant annet hvilke rettigheter det er aktuelt å søke om, hvordan produktet utnyttes, i hvilke markeder utnyttelsen skjer, hvordan konkurransesituasjonen er og hvor produktene produseres.