Hvordan ser du på Afrika som mat produsent i dag og i et ti års-perspektiv, og hva ønsker regjeringen å oppnå med endringen skissert i stortingsmeldingen?

- Matproduksjon i Afrika er økende og det er i dag færre som trenger direkte støtte til mat. Dette er en positiv trend som regjeringen vil bidra til. Vi vil styrke fokuset på organisering av produsentene og en helhetlig verdikjedeutvikling.

Bønder opererer i alt for stor grad i et vakuum uten organisering eller tilknytning til verdikjeder – hvordan vil arbeidet Norge ønsker å støtte fremover bidra til at flere små bedrifter blir mellomstore, og leverer produkter til sin verdikjede som medspillere og ikke bare produsenter?

- Svake verdikjeder henger ofte sammen med dårlig infrastruktur. 30 prosent av alt som produseres i Afrika i dag går tapt før det når matbordet. Vi skal bidra til å dreie jordbruket fra selvbergingsjordbruk til et mer effektivt, markedstilpasset jordbruk.

I meldingen beskrives det hvordan Den Lille Nøttefabrikken har jobbet med å importere cashewnøtter direkte fra lokale bønder i samarbeid med en cashewfabrikk nord i Mosambik. Hvilken betydning har det at norske bedrifter jobber med lokale partnere i Afrika på denne måten?

- Bistand har de siste årene blitt mindre viktig for mange utviklingsland. I 1990 utgjorde bistand 63 prosent av alle kapitalstrømmer til lav- og lavere mellominntektsland. I 2013 var denne andelen redusert til 21 prosent. Norske bedrifter ser muligheter ute i verden. Vi tror at norske bedrifter har mange muligheter i utviklingsland, samtidig som det har en positiv utviklingseffekt. I tilfelle Den Lille Nøttefabrikken har samarbeidet bidratt til mange tusen arbeidsplasser i Mosambik. Vi vil ha flere slike eksempler!

Bistandens betydning for land i Afrika blir mindre og direkte investeringer hvor lokale og internasjonale partnere skaper transnasjonale verdikjeder blir viktigere – hva blir rollen fremover for norske bedrifter som både vil drive ansvarlig business, men også spille en rolle i Afrikas utvikling?

- Regjeringen forventer at alle norske bedrifter i utlandet skal drive ansvarlig. Mange selskaper opererer i land hvor det er krevende å kjøpe varer og tjenester lokalt. Den lokale verdiskapingen og ringvirkningene for folk flest, blir dermed begrenset. Regjeringen legger stor vekt på at i disse landene har vi et spesielt ansvar for å bidra til en inkluderende økonomisk vekst, slik at flere fattige mennesker kan ta del i den økonomiske veksten. Her har norske selskaper et stort ansvar.

Landbruk blir løftet frem i denne stortingsmeldingen – hva er potensialet til Afrikas landbruksproduksjon og hvilke andre  sektorer ønsker regjerningen å bidra til å utvikle i årene som kommer?

Potensialet for et produktivt landbruk i Afrika er stort. Utfordringen ligger i utforming av politikk som ivaretar bøndenes rettigheter og stimulere til økt produksjon. I tillegg til landbruk er det fire andre sektorer som vi fokuserer på: energi, IKT, fisk/marine ressurser og maritim sektor.

Med ditt veldig tette reiseprogram – når blir din neste reise til Afrika?

Jeg vil delta på giverkonferansen i Etiopia knyttet til «Finansiering for Utvikling.» Dette er en viktig arena for å diskutere spørsmål knyttet til bistandens rolle for å utløse private investeringer og utvikling i Afrika.